Prejsť na obsah
IIT.SRC

Študentská vedecká konferencia
zameraná na informatiku a informačné technológie

      
Informatics and Information Technologies
Student Research Conference

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pripravuje študentskú vedeckú konferenciu zameranú na informatiku a informačné technológie – IIT.SRC 2014, ktorá sa uskutoční

29. apríla 2014

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov výskumu študentov informatiky a informačných technológií vo všetkých troch stupňoch štúdia. Najlepšie príspevky dostanú ponuku na publikovanie vo vedeckom časopise Information Sciences and Technologies.


Program konferencie>>>   
Prijaté príspevky
BLOK 1   BLOK 2
Konferenčný zborník>>>
Súťaž o cestovný grant >>>   
Výhercovia grantu >>>
Programátorská súťaž >>>   
IIT.SRC Junior >>>
Úvodná prezentácia (2,5 MB)  
Vyhodnotenie (3,3 MB)  
Pozvaná prednáška >>>  


Výsledky výskumu sa prihlasujú na konferenciu formou príspevku v anglickom jazyku v predpísanom formáte:
- rozsah príspevku pre študentov 1. a 2. stupňa štúdia je max. 6 strán,
- rozsah príspevku pre študentov 3. stupňa štúdia je max. 8 strán.

Prijaté príspevky budú publikované v zborníku, ktorý bude na konferencii dostupný v tlačenej aj elektronickej podobe.

 

Výzva na podávanie príspevkov

    Pozývame študentov všetkých troch stupňov podať príspevok o výsledku vlastného výskumu vykonaného počas štúdia. Príspevky typicky opisujú výsledky, ktoré študent dosiahol, zaradené do kontextu poznania primerane stupňu štúdia. Dôležité je venovať sa v primeranej miere aj vyhodnoteniu navrhnutých riešení, či už formou teoretickej štúdie, experimentov alebo prípadových štúdií zostavený na základe vlastných výsledkov.
    Viac informácií >>>

Cieľom IIT.SRC je podnietiť vytvorenie originálnych príspevkov, ktoré prezentujú príspevky k poznaniu na úrovni zodpovedajúcej stupňu štúdia. Pre študentov prvého a druhého stupňa, ktorí majú v čase podávania príspevkov riešenie spravidla v stave pred rozsiahlejším experimentálnym overovaním alebo v jeho počiatočnej fáze IIT.SRC, slúži najmä ako publikačná skúsenosť a základ pre neskoršie rozšírenie pre vedecký časopis alebo medzinárodnú konferenciu v zmysle pravidiel publikovania tak, aby nevznikol autoplagiát.

Zborník bude počas konferencie dostupný v tlačenej aj elektronickej podobe.
Elektronická podoba bude mať pridelené ISBN a bude voľne dostupná na internete.

 

Podmienky účasti
  • ako autori príspevkov sú uvedení výlučne študenti,
  • príspevky opisujú výsledky výskumu, ktorý študenti vykonali v čase, keď boli študenti a pod vedením, resp. s využitím konzultácií akademických pracovníkov (výskumníkov, učiteľov) a v prípade študentov 1. a 2. stupňa aj študentov doktorandského štúdia,
  • prehľadové štúdie sú významnou súčasťou výskumu, ale pre IIT.SRC nie sú akceptovateľné,
  • v každom príspevku je uvedený vedúci (kto príspevok konzultoval),
  • jeden študent zašle spravidla jeden príspevok (netýka sa sprievodných akcií, ako napr. TP CUP),
  • podmienkou zaradenia príspevku do zborníka je prezentovanie príspevku formou posteru na konferencii.