Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

25. júna 2009 odovzdal predseda SAV ocenenie, ktoré udelila Vedecká rada SAV

kolektívu pracovníkov Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave:
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. (hlavný koordinátor), prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., Ing. Andrej Andrejko, Ing. Michal Barla, Ing. Peter Bartalos, Mgr. Daniela Chudá, PhD., Ing. Ivan Kapustík, Ing. Viera Rozinajová, PhD., Ing. Ján Suchal, Ing. Michal Tvarožek, Ing. Peter Vojtek, Ing. Valentino Vranič, PhD.
a kolektívu pracovníkov Ústavu informatiky SAV
a kolektívu pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
a kolektívu pracovníkov Softec, s. r. o.

za prácu: Pokročilé metódy pre získavanie, organizovanie
a udržiavanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov

Cieľom projektu bol výskum a vývoj metód a nástrojov zameraných na komplexnú podporu vyhľadávania, ktoré boli overené v doméne pracovných ponúk. Úloha sa riešila v období od septembra 2004 do mája 2008. Na riešenie projektu sa podarilo zintegrovať významné slovenské pracoviská: dva univerzitné ústavy ÚISI FIIT STU a ÚI PrF UPJŠ), jeden ústav akadémie vied (ÚI SAV) a jednu softvérovú firmu (Softec, s. r. o.).

foto: SAV