Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

 

Akademický senát FIIT STU v súlade s § 26 ods. 1 zákona má 12 členov, z toho 8 členov má zamestnanecká časť a 4 členov má študentská časť (§ 26 ods. 2 zákona). Nakoľko 1 člen zamestnaneckej časti sa vzdal členstva, AS FIIT STU na svojom zasadnutí dňa 26. septembra 2006 uznesením č. 3.7 rozhodol o vyhlásení doplňujúcich volieb do AS FIIT STU podľa dokumentu „Zásady pre voľby do Akademického senátu FIIT STU“. Na zasadnutí sa prijalo rozhodnutie uskutočniť voľby

 

dňa 9. októbra 2006 v čase od 10:00 do 12:00 v miestnosti D 220 na FIIT STU.

 

AS FIIT STU na svojom zasadnutí dňa 26. septembra 2006 uznesením č. 3.6 menoval volebnú komisiu v zložení:

predseda: doc.Ing. Ladislav Hudec, CSc.
členovia: prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.
Ing. Ivan Kapustík
Ing. Ján Maté
Tomáš Minčeff

 

Návrhy kandidátov za zamestnaneckú časť akademickej obce môžu podávať všetci členovia akademickej obce (vyžaduje sa aspoň 5 podpisov členov príslušnej časti akademickej obce a podpis kandidáta).

Návrhy sa odovzdávajú L. Hudecovi najneskôr dňa 2. 10. 2006 do 12:00.

Kandidátna listina pre voľby do AS STU bude zverejnená 2. 10. 2006.

 

 

V Bratislave 26. 9. 2006                                                                                  doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
predseda volebnej komisie