Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

HP Technology for Teaching Higher Education Grant
a projekt Mobilného vyučovacieho centra FIIT STU

Zapojenie FIIT STU do celosvetového projektu HP Technology for Teaching je ďalším prirodzeným krokom v dlhoročnej spolupráci a podpory vzdelávania spoločnosťou Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o.

Jedným s cieľov modernej školy je, aby absolvent vedel využívať informačné a komunikačné technológie vo svojom budúcom zamestnaní, aby bol informačne gramotný. Efektívnejšie vyžitie technologického vybavenia najmä sieťových laboratórií, je využitie mobilnej učebne. V mobilnej učebni je možné realizovať všetky nevyhnutné aktivity, ku ktorým nie je potrebné technologické vybavenie ako teoretická príprava, štúdium s využitím internetu, testovanie študentov s využitím internetu. Navyše mobilná učebňa umožní bezdrôtový vzdialený prístup do reálnej siete technologicky vybaveného laboratória.

Využitie mobilného centra vyučovania a učenia sa sleduje skvalitniť nasledujúce aspekty:

  • Možnosť bezprostredného oboznámenia sa a využitia modernej komunikačnej platformy
  • V súčasnosti študenti v rámci štúdia riešia aj projekty zamerané na komunikáciu medzi počítačmi. Táto komunikácia vyžíva existujúcu pevnú komunikačnú infraštruktúru. Nasadenie zariadení využívajúcich bezdrôtovú komunikáciu umožní alternatívne riešenie projektov v technologicky inom prostredí.

  • Efektívnejšie využitie technologického vybavenia laboratória
  • V súčasnosti študenti počas štúdia pracujú v laboratóriu, ktoré je vybavené sieťovou technológiou aj v čase, keď sa teoreticky pripravujú resp. realizujú testy s použitím Internetu a teda túto technológiu priamo nevyužívajú. Mobilné centrum vyučovania a učenia sa umožní takúto aktivitu realizovať kdekoľvek bez obmedzenia použitia technologického vybavenia laboratória na iné účely.

  • Vzdialený prístup k technologickému vybaveniu laboratória
  • Pri získavaní praktických zručností z oblasti QoS nebolo doposiaľ možné v rámci našich možností sa zaoberať bezdrôtovým a mobilným komunikačným prostredím. Mobilné centrum vyučovania a učenia sa nám toto umožní.

Zriadenie mobilného centra výučby umožní zaviesť nové metódy výučby do praxe a rozšíriť možnosti výučby kvantitatívne (viac študentov naraz) a kvalitatívne (nové postupy, bezdrôtové siete, alternatívne projekty v technologicky odlišnom prostredí). Taktiež prinesie možnosť na oboznámenie sa študentov s novými mobilnými komunikačnými platformami a implementáciou alternatívnych projektov na báze bezdrôtového prenosu dát. Študentom tiež bude umožnený bezdrôtový prístup k technologickému vybaveniu učební.

Príhovor prodekana Pavla Čičáka
Generálny riaditeľ HP Slovakia, s. r. o., Peter Weber   
slávnostne odovzdáva plaketu projektu
prodekanovi FIIT STU Pavlovi Čičákovi
Plaketa projektu