Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

1. decembra 2011 sa na pôde FIIT STU v Bratislave uskutočnilo zhromaždenie akademickej obce fakulty, na ktorom prof. Robert Redhammer, rektor univerzity, slávnostne ustanovil doc. Pavla Čičáka do funkcie nového dekana fakulty.

Slávnostné podujatie za prítomnosti širokej verejnosti otvoril predseda AS FIIT, prof. Pavol Návrat a odovzdal slovo rektorovi STU, prof. Robertovi Redhammerovi. „S vašim dovolením odovzdám menovací dekrét pánovi docentovi Pavlovi Čičákovi,“ oslovil rektor prítomných. „A zároveň mi dovoľte urobiť aj ďalší krok, a to veľmi rád by som sa poďakoval doterajšiemu pánovi dekanovi, vďaka pôsobeniu ktorého táto škola dosiahla významnú pečať kvality a odovzdal mu ďakovný list. Spolu s vami chcem zaželať novému pánovi dekanovi veľa úspechov, lebo jeho úspechy budú aj vaše a vaše by mali byť aj pána dekana.“

Nasledoval prejav dekana fakulty, prof. Ľudovíta Molnára: „Chcel by som vám poďakovať za všetko to, čo sme spolu pre túto fakultu urobili. Za kamarátstvo, tie úsmevy. Vždy hovorím, že s tým úsmevom sa ľahšie všetko robí. Vždy keď som prišiel na fakultu, s úsmevom sme sa stretli, s úsmevom sme sa rozchádzali. Chcem, aby tento optimizmus pretrval. Viem, že s entuziazmom sa nedá žiť celý čas, ale bez toho entuziazmu nie je možné, aby sme aspoň tie úlohy, ktoré pred nami v najbližšom období stoja, nejakým spôsobom splnili.

Predseda AS STU, doc. Karol Jelemenský, vo svojom prejave poblahoželal novozvolenému dekanovi, poprial mu veľa úspechov a múdrych rozhodnutí. Potom poďakoval dosluhujúcemu dekanovi za to, že stál na čele univerzity dlhý čas, za ktorý pozitívne vyznačil cestu jej vývoja a poprial mu veľa profesijných i osobných úspechov. Nakoniec vyjadril FIIT STU, pánovi dekanovi a budúcemu vedeniu podporu akademického senátu.

Nakoniec, novovymenovaný dekan, doc. Pavel Čičák, poďakoval svojmu predchodcovi, prof. Molnárovi, ktorý ho pred ôsmimi rokmi prijal do svojho tímu ako prodekana, a tak mu umožnil spolupracovať pri zakladaní fakulty a následne pri jej budovaní. Predstavil nových prodekanov, práve schválených AS FIIT: doc. Danielu Chudú - pre vzdelávanie a sociálny program študentov, doc. Ivana Kotuliaka – pre domácu a zahraničnú spoluprácu a propagáciu fakulty, doc. Tibora Krajčoviča – pre materiálne zdroje fakulty a výstavbu novej budovy fakulty a doc. Vieru Rozinajovú – pre výskum. „Chcel by som vysloviť svoje presvedčenie, že všetky svoje sily a schopnosti sa budem snažiť uplatniť tak, aby boli v záujme našej fakulty, to znamená aj v záujme nás všetkých, ktorí sa na jej výkone podieľame a samozrejme aj na stabilite univerzity,“ ukončil svoj prejav.


Pavol Návrat, predseda AS FIIT, privítal všetkých prítomných.


Robert Redhammer, rektor STU, odovzdal menovací dekrét do rúk
Pavla Čičáka, nastupujúceho dekana FIIT.


Rektor STU, odovzdal ďakovný list Ľudovítovi Molnárovi,
doterajšiemu dekanovi FIIT.


Karol Jelemenský, predseda AS STU, poblahoželal novozvolenému dekanovi, poďakoval doterajšiemu.


Ľudovít Molnár sa poďakoval všetkým svojim kolegom za spoluprácu, vyslovil presvedčenie podpory rektora a poprial veľa úspechov svojmu nástupcovi.


Predseda AS FIIT privítal Gabriela Juhása, dekana FEI, na slávnostnom podujatí.


Pavel Čičák, nastávajúci dekan, sa poďakoval za všetky priania, predstavil nové vedenie fakulty.