Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Pozývame vás na konferenciu ,
ktorú organizujú spoločnosti Softec a Centaur v spolupráci s FIIT STU
v rámci Týždňa spolupráce s praxou,
zameranú na použitie najmodernejších technológií a princípov vývoja informačných systémov v praxi

5. marca 2009

vo štvrtok od 14:00 do 18:00 v BC 300

 

PREZENTÁCIE:

14:00     Otvorenie konferencie


14:10     Juraj Červeň: Modelovanie podnikových (biznis) procesov
Príspevok je venovaný porovnaniu procesných modelov v jazyku BPMN (OMG štandard Business Process Modelling Notation) a modelov v jazyku UML vytvorených pomocou Activity diagramov. Modely budú porovnávané na množine tzv. workflow patternov, t. j. vzorov najtypickejších situácií, ktoré sa vyskytujú pri modelovaní.


14:40     Lukáš Šimon: Metodika Feature-Driven Development
Príspevok sa venuje úvodu do agilnej metodiky vývoja softvéru Feature-Driven Development (FDD) a vysvetlenie základných pravidiel vývoja softvéru podľa FDD. Predstavíme päť základných procesov, do ktorých FDD rozdeľuje vývoj softvéru a 6 kľúčových rolí v projekte. Na záver bude predvedená ukážka modelovania metodiky FDD v nástroji EPFC (Eclipse Process Framework Composer).


15:10     Ondrej Svačina: Entity Framework: OR/M a dátové služby
V príspevku sa bližšie pozrieme na nový prvok dátovej platformy od Microsoftu - Entity Framework. V Entity Frameworku definujeme jeden konceptuálny model entít, ktorý môžeme mapovať na rôzne dátové zdroje a na druhej strane nad ním vykonávať rozličné funkcie a služby, napríklad mapovať ho ďalej na triedy v objektových jazykoch, vystaviť ako dátovú službu štýlom REST, alebo v budúcnosti vytvárať tlačové zostavy, či robiť OLAP analýzy. Súčasťou prezentácie bude aj praktická ukážka vzorovej komunikácie medzi modelom entít na serveri a klientom napísaným v technológii Microsoft Silverlight.

15:40 prestávka


15:55     Peter Rybár: tREST - framework pre webové aplikácie a služby
Príspevok je venovaný softvérovému frameworku tREST, ktorý je navrhnutý pre vývoj webových aplikácií, webových služieb a dátovú/aplikačnú integráciu architektonickým štýlom REST (Representational State Transfer). tREST kladie dôraz na jednoduchosť a efektivitu vývoja, škálovateľnosť a vysoký výkon, predstavuje spôsob, ako vyvíjať tradičné webové aplikácie aj AJAX webové aplikácie. V rámci prezentácie predvedieme praktickú ukážku vývoja v prostredí frameworku.


16:40     Peter Franz: Business Intelligence
Príspevok v krátkosti predstaví, čo sa skrýva za pojmom Business Inteligence, aká je úloha dátových skladov. Ukážeme možnosti prepojenia OLAP technológií (primárne slúžiacich na reporting a analýzu dát) s plánovaním, ako aj ďalšími možnosťami analýzy dát pomocou štatistických metód a dataminingu. V rámci praktickej ukážky na príkladoch predvedieme základné funkcie analytických nástrojov pracujúcich nad OLAP databázami.


17:10     Záver ITP