Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Semináre umelej inteligencie sú organizované na Ústave aplikovanej informatiky FIIT STU
a Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK ako pravidelné stretnutie pracovníkov a študentov obidvoch pracovísk,
ktorí majú záujem o informatický vedný odbor Umelá inteligencia v jej rôznych podobách
od riadenia až po kognitívnu vedu.
Organizační vedúci: prof. Vladimír Kvasnička a doc. Ján Šefránek

Seminár sa koná v zimnom semestri akad. roka 2010/11

17. októbra - 12. decembra 2011

v pondelok vždy o 14:00 v posluchárni BC 35 FIIT/FEI STU v Bratislave

PROGRAM