Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Spoločné semináre umelej inteligencie
sú organizované Ústavom aplikovanej informatiky FIIT STU a Katedrou aplikovanej informatiky FMFI UK
ako pravidelné stretnutie pracovníkov a študentov obidvoch pracovísk,
ktorí majú záujem o informatický vedný odbor Umelá inteligencia
v jej rôznych podobách
od riadenia až po kognitívnu vedu.
Organizační vedúci: prof. Vladimír Kvasnička a doc. Ján Šefránek

Seminár sa koná v letnom semestri akad. roka 2008/09

12. februára - 29. júna 2009

každý pondelok vždy o 14:00 v I9 na FMFI UK v Bratislave

12. 2. 2009
štvrtok
How neurons learn: insights from computational models - návrh knihy /
Neurónové siete - návrh knihy
  1. seminár - zasadačka FIIT STU v Bratislave(CD 35)
Prednášajúci: doc. Ľubica Beňušková (Department of Computer Science, University of Otago, Dunedin, Nový Zéland)
23. 2. 2009
pondelok
Konštrukcia diagnózy chybného správania sa zložitých systémov
  2. seminár - FMFI UK (I9)
Prednášajúci: prof. Vladimír Kvasnička (ÚAPI FIIT STU)
  2. 3. 2009
pondelok
Hierarchia v bezškálových sieťach
  3. seminár - FMFI UK (I9)
Prednášajúci: Mgr. Peter Náther / doc. Mária Markošová(KAI FMFI UK)
  9. 3. 2009
pondelok
Umelá chémia a teória chemickej organizácie
  4. seminár - FMFI UK (I9)
Prednášajúci: Mgr. Juraj Laca (doktorand na ÚAPI FIIT STU)
16. 3. 2009
pondelok
CMA ES (Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy)
  5. seminár - FMFI UK (I9)
Prednášajúci: Dr. Pavol Petrovič (KAI FMFI UK)
23. 3. 2009
pondelok
Projekt „Univerzálny kognitívny informačný systém“
  6. seminár - FMFI UK (I9)
Prednášajúci: Ing. Tomáš Selnekovič (doktorand na ÚAPI FIIT STU)
30. 3. 2009
pondelok
Nelinearna dynamika a roboty
  7. seminár - FMFI UK (I9)
Prednášajúci: Dr. Andrej Lúčny (Microstep, s. r. o. a FMFI UK)
  6. 4. 2009
pondelok
The mental representation of sentences: Tree structures or state vectors?
  8. seminár - FMFI UK (I9)
Prednášajúci: Dr. Stefan Frank (Institute for Logic, Language, and Computation, University of Amsterdam, Holandsko)
20. 4. 2009
pondelok
Mechanical rationality, decision making and emotions
  9. seminár - FMFI UK (I9)
Prednášajúci: dr. Olga Markic (Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia)
27. 4. 2009
pondelok
Emergencia stratégie hry s použitím učenia s odmenou a trestom
10. seminár - FMFI UK (I9)
Prednášajúci: Ing. Peter Lacko (doktorand ÚAPI FIIT STU)
  4. 5. 2009
pondelok
Robust Approximate Optimization for Large Scale Planning Problems
11. seminár - FMFI UK (I9)
Prednášajúci: Marek Petrik (Department of Computer Science University of Massachusetts, Amherst, USA)
11. 5. 2009
pondelok
Trénovanie neurónových sietí na grafickom procesore
12. seminár - FMFI UK (I9)
Prednášajúci: Ing. Peter Trebatický (doktorand ÚAPI FIIT STU)
18. 5. 2009
pondelok
Diplomové práce študentov FMFI UK z oblasti UI
13. seminár - FMFI UK (I9)
 1. Bc. Jozef Králik - Rozpoznávanie veľkých paličkových písmen pomocou HMM
 2. Bc. Matúš Petrulák
 3. Bc. Michal Sukola
 4. Bc. Michal Vrábel - Určovanie zmeny tempa reči
 5. Bc. Stanislav Krajčovič
 6. Bc. Andrej Riska - Modelovanie správania živých systémov
25. 5. 2009
pondelok
Diplomové práce študentov FIIT STU z oblasti UI
14. seminár - FMFI UK (I9)
 1. Bc. Slavomír Blažek - Rekonštrukcia 2D a 3D obrazcov v celočíselnej tomografii pomocou genetického algoritmu
 2. Bc. Jakub Tekeľ - Rekurentná autoasociatívna pamäť
 3. Bc. Ľubomír Varga - Klasifikácia obrazových dát neuronovou sieťou
 4. Bc. Alexander Šimko - Spracovanie postupností symbolov pomocou rekurentných neurónových sietí
29. 6. 2009
pondelok
Diplomové práce študentov FMFI UK z oblasti UI
15. seminár - FMFI UK (I9)
Prednášajúci:
 1. Bc. Daniel Krajc - Webové vývojové prostredie pre jazyk C++
 2. Bc. Mikulas Pataki - Robotické laboratórne experimenty pre stredoškolskú fyziku
 3. Bc. Jozef Frtus
 4. Bc. Marian Svetik - Out of Context: Contexts in Information Retrieval
 5. Bc. Monika Adamová
 6. Bc. Július Kunský