Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STUObčianske združenie SOFTEC PRO SOCIETY o. z., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava v spolupráci so spoločnosťami Softec, spol. s r. o. a Centaur, a. s. vypisuje súťaž pre študentov Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislsve o štipendium na najlepší študentský výskumný projekt.

Cieľom súťaže je podnietiť študentov k príprave kvalitných prác, ktorých výsledky prinesú nové poznatky a budú prezentované na študentskej vedeckej konferencii usporadúvanej FIIT STU (IIT.SRC) v nasledujúcom akademickom roku.

Podmienky súťaže:

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci študenti inžinierskeho štúdia.
 2. Víťaz súťaže získa na akademický rok 2011/12 štipendium vo výške 1 000 €.
 3. Študenti sa môžu prihlásiť do súťaže zaslaním vyplneného tlačiva „Prihláška do súťaže o štipendium“ uverejnenom na stránke súťaže. Súčasťou prihlášky je aj stručný opis projektu.
 4. Prihlášky musia byť zaslané na adresu softec@softec.sk alebo písomne doporučenou poštou na adresu spoločnosti Softec. V predmete mailu musí byť uvedené „Súťaž o štipendium“.
 5. Uzávierka podávania prihlášok je 31. 3. 2011.
 6. Prihlášky budú vyhodnotené a víťaz bude oznámený do 30. 4. 2011.
 7. Štipendium bude vyplatené v dvoch čiastkach po 500 € v termínoch do 15. 05. 2011 a 15. 1. 2012.
 8. Podmienkou vyplatenia druhej časti štipendia v zimnom semestri bude, že študent pokračuje v štúdiu bez prerušenia.
 9. Najlepších 20 % prác postúpi do losovania o vecnú cenu. Víťaz losovania bude oznámený do 30. 4. 2011.

Kritéria pre hodnotenie:

 1. Študent musí mať uzatvorený predchádzajúci študijný ročník.
 2. Študijný priemer za posledný ročník musí byť lepší ako 2,0.
 3. Hodnotenie prihlášok:
  • Kvalita podaného projektu (posudzuje 3-členná komisia menovaná organizátorom) = 0 – 25 bodov,
  • Študijný priemer v predchádzajúcom ročníku: 2,0 = 0 bodov; 1,9 = 1 bod; ... 1,0 = 10 bodov;
  • Účasť v predchádzajúcom ročníku IIT.SRC bez zisku ocenenia = 5 bodov,
  • Účasť v predchádzajúcom ročníku IIT. SRC so ziskom ocenenia = 10 bodov.
 4. Štipendium bude udelené študentovi, ktorý získa najvyšší počet bodov.
 5. Víťaz súťaže musí preukázať splnenie kritérií na základe, ktorých mu boli pridelené body.