Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava v zastúpení dekanom prof. RNDr. Ľudovítom Molnárom, DrSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie týchto miest vysokoškolských učiteľov :

Miesta profesorov

3 miesta profesorov viazané na študijný odbor aplikovaná informatika
3 miesta profesorov viazané na študijný odbor informatika
2 miesta profesorov viazané na študijný odbor počítačové inžinierstvo
1 miesto profesora viazané na študijný odbor informačné systémy
2 miesta profesorov viazané na študijný odbor softvérové inžinierstvo

Požiadavky:
 • vedecko-pedagogická hodnosť v odbore, prípadne v príbuznom odbore
 • plnenie kritérií na vymenovanie profesorov, resp. habilitácie docentov v tomto odbore
 • odborná kompetentnosť v študijnom odbore daná preukázaním postačujúceho aktívneho pôsobenia oblasti danej týmto študijným odborom v posledných 6 rokoch a aj celkovo
 • manažérske a riadiace schopnosti a skúsenosti
 • preukázateľné pôsobenie v jednej z oblastí príslušného odboru
 • občianska morálna bezúhonnosť
 • znalosť anglického jazyka
 • Miesta docentov

  2 miesta docentov viazané na študijný odbor aplikovaná informatika
  1 miesto docenta viazané na študijný odbor informatika
  5 miest docentov viazané na študijný odbor počítačové inžinierstvo
  2 miesta docentov viazané na študijný odbor informačné systémy
  3 miesta docentov viazané na študijný odbor softvérové inžinierstvo

  Požiadavky:
 • vedecko-pedagogická hodnosť v odbore, prípadne v príbuznom odbore
 • plnenie kritérií na vymenovanie profesorov, resp. habilitácie docentov v tomto odbore
 • odborná kompetentnosť v študijnom odbore daná preukázaním postačujúceho aktívneho pôsobenia oblasti danej týmto študijným odborom v posledných 4 rokoch a aj celkovo
 • manažérske a riadiace schopnosti a skúsenosti
 • preukázateľné pôsobenie v jednej z oblastí príslušného odboru
 • občianska morálna bezúhonnosť
 • znalosť anglického jazyka
 • Prihlášky do výberového konania v termíne do 3. decembra 2007 zasielajte na:

   Personálne oddelenie FIIT STU
   Ilkovičova 3
   842 16 Bratislava 4

  K prihláške do výberového konania doložte:

   - štruktúrovaný profesijne orientovaný životopis
   - kópiu dokladov o vzdelaní
   - prehľad doterajšej praxe a publikačnej činnosti
   - doklad o bezúhonnosti (odpis z registra trestov)