Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava v zastúpení dekanom prof. RNDr. Ľudovítom Molnárom, DrSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie týchto miest vysokoškolských učiteľov :

 

Miesta vysokoškolských učiteľov vo funkciach profesor, docent, odborný asistent s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa v odbore, prípadne v príbuznom odbore

1 miesto viazané na študijný odbor aplikovaná informatika,
1 miesto viazané na študijný odbor informatika,
1 miesto viazané na študijný odbor počítačové inžinierstvo,
1 miesto viazané na študijný odbor informačné systémy,
1 miesto viazané na študijný odbor softvérové inžinierstvo.

 

Požiadavky:

 • plnenie kritérií na vymenovanie profesorov, resp. habilitácie docentov v tomto odbore (manažérske a riadiace schopnosti a skúsenosti),
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa prípadne preukázateľne pokročilý stupeň dokončovania dizertácie v odbore, prípadne v príbuznom odbore,
 • vedecko-pedagogická hodnosť v odbore, prípadne v príbuznom odbore,
 • znalosť anglického jazyka,
 • preukázateľné pôsobenie v jednej z oblastí príslušného odboru,
 • občianska morálna bezúhonnosť.

 

Prihlášky do výberového konania v termíne do 31. marca 2009 zasielajte na:

  Personálne oddelenie FIIT STU
  Ilkovičova 3
  842 16 Bratislava 4

 

K prihláške do výberového konania doložte:

  - štruktúrovaný profesijne orientovaný životopis,
  - kópiu dokladov o vzdelaní,
  - prehľad doterajšej praxe a publikačnej činnosti,
  - doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov).