Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava v zastúpení dekanom prof. RNDr. Ľudovítom Molnárom, DrSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie týchto miest vysokoškolských učiteľov :

Miesta odborných asistentov

pre študijný odbor Počítačové inžinierstvo,
pre študijný odbor Softvérové inžinierstvo,
pre študijný odbor Informačné systémy,
pre študijný odbor Informatika.

Základnou požiadavkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa prípadne preukázateľne pokročilý stupeň dokončovania dizertácie v odbore, prípadne v príbuznom odbore.

Požiadavky:

 • znalosť anglického jazyka
 • preukázateľné pôsobenie v jednej z oblastí príslušného odboru
 • občianska morálna bezúhonnosť
 • Prihlášky do výberového konania v termíne do 11. septembra 2008 zasielajte na:

   Personálne oddelenie FIIT STU
   Ilkovičova 3
   842 16 Bratislava 4

  K prihláške do výberového konania doložte:

   - štruktúrovaný profesijne orientovaný životopis,
   - kópiu dokladov o vzdelaní,
   - prehľad doterajšej praxe a publikačnej činnosti,
   - doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov).