Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava v zastúpení dekanom prof. RNDr. Ľudovítom Molnárom, DrSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie týchto miest vysokoškolských učiteľov :

Miesta odborných asistentov

1 miesto odborného asistenta pre študijný odbor Právo so zameraním na informačné a komunikačné technológie

Požiadavky:
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, prípadne preukázateľne pokročilý stupeň dokončovania dizertácie v odbore, prípadne v príbuznom odbore,
 • znalosť anglického jazyka,
 • preukázateľné pôsobenie v jednej z oblastí odboru,
 • občianska morálna bezúhonnosť
 • Prihlášky do výberového konania v termíne do 10 dní od uverejnenia zasielajte na:

   Personálne oddelenie FIIT STU
   Ilkovičova 3
   842 16 Bratislava 4

  K prihláške do výberového konania doložte:

   - štruktúrovaný profesijne orientovaný životopis
   - kópiu dokladov o vzdelaní
   - prehľad doterajšej praxe a publikačnej činnosti
   - doklad o bezúhonnosti (odpis z registra trestov)