Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava v zastúpení dekanom prof. RNDr. Ľudovítom Molnárom, DrSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta :

pracovník/pracovníčka Študijného oddelenia FIIT STU v Bratislave

ktorý/á bude zabezpečovať najmä:
 • propagáciu štúdia v študijných programoch uskutočňovaných na FIIT STU na stredných a základných školách a aj na verejnosti širšie,
 • komunikáciu a udržovanie vzťahov s absolventmi,
 • zabezpečovanie agendy súvisiacej so zahraničnými študentmi na mobilitách.

Požiadavky:
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
 • znalosť anglického jazyka,
 • organizačné schopnosti a skúsenosti,
 • občianska morálna bezúhonnosť.

Prihlášky do výberového konania v termíne do 26. augusta 2011 zasielajte na:

  Personálne oddelenie FIIT STU, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

K prihláške do výberového konania doložte:

  • štruktúrovaný profesijne orientovaný životopis,
  • kópiu dokladov o vzdelaní,
  • prehľad doterajšej praxe,
  • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov).