Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava v zastúpení jej dekanom, doc. Ing. Pavlom Čičákom, PhD., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov .

Miesta vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborný asistent s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa v odbore, prípadne v príbuznom odbore:

  1 miesto viazané na študijný odbor INFORMATIKA na Ústave informatiky a softvérového inžinierstva. Očakáva sa najmä pôsobenie v základných informatických disciplínach a v nich vedenie a inovácia cvičení a samostatnej práce (zadania), výkon v zodpovednosti za hodnotenie práce študentov a úlohy súvisiace so zabezpečovaním a rozvojom predmetov. Vo výskume sa očakáva účasť na riešení projektov ústavu najmä v oblasti rozhrania medzi používateľom a zariadením v minulosti nazývanom počítač.

  1 miesto viazané na študijný odbor INFORMAČNÉ SYSTÉMY na Ústave informatiky a softvérového inžinierstva. Očakáva sa najmä pôsobenie v rôznych predmetoch na 1. aj 2. stupni, prioritne v oblasti webového inžinierstva. Vo výskume sa očakáva účasť na riešení projektov ústavu najmä v oblasti informatiky a informačných systémov.

  1 miesto viazané na študijný odbor POČÍTAČOVÉ INŽINIERSTVO so zameraním na komunikačné systémy na Ústave počítačových systémov a sietí.

  1 miesto viazané na študijný odbor APLIKOVANÁ INFORMATIKA so zameraním na multimédiá a počítačovú grafiku na Ústave aplikovanej informatiky.

Požiadavky:
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa,
 • vedecko-pedagogická hodnosť v odbore, prípadne v príbuznom odbore,
 • znalosť anglického jazyka,
 • preukázateľné pôsobenie v jednej z oblastí príslušného odboru,
 • občianska morálna bezúhonnosť.

Prihlášky do výberového konania v termíne do 16. júna 2012 zasielajte na:

  Personálne oddelenie FIIT STU, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

K prihláške do výberového konania doložte:

  • prehľad doterajšej praxe a publikačnej činnosti za posledné 3 roky