Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava v zastúpení dekanom prof. RNDr. Ľudovítom Molnárom, DrSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie týchto miest

vysokoškolských učiteľov - odborných asistentov, s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa v odbore,
prípadne v príbuznom odbore:

  3 miesta viazané na študijný odbor informatika, so zameraním na návrh a analýzu algoritmov na Ústav informatiky a softvérového inžinierstva

  2 miesta viazané na študijný odbor softvérové inžinierstvo, so zameraním na tvorbu softvéru vrátane webových aplikácií na Ústav informatiky a softvérového inžinierstva

  3 miesta viazané na študijný odbor informačné systémy, so zameraním na spracovanie dát a informácií a/alebo tvorbu informačných systémov na Ústav informatiky a softvérového inžinierstva

  1 miesto viazané na študijný odbor aplikovaná informatika, so zameraním na počítačovú grafiku a multimédiá na Ústav aplikovanej informatiky

Požiadavky:
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, prípadne preukázateľne pokročilý stupeň dokončovania dizertácie v odbore, prípadne v príbuznom odbore,
 • vedecko-pedagogická hodnosť v odbore, prípadne v príbuznom odbore,
 • znalosť anglického jazyka,
 • preukázateľné pôsobenie v jednej z oblastí príslušného odboru,
 • občianska morálna bezúhonnosť.

Prihlášky do výberového konania v termíne do 23. marca 2011 zasielajte na:

  Personálne oddelenie FIIT STU, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

K prihláške do výberového konania doložte:

  • štruktúrovaný profesijne orientovaný životopis,
  • kópiu dokladov o vzdelaní,
  • prehľad doterajšej praxe a publikačnej činnosti,
  • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov).