Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4 v zastúpení jej dekanom, doc. Ing. Pavlom Čičákom, PhD., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa,
odborného asistenta bez vedeckej hodnosti pre študijný odbor Právo so zameraním na informačné a komunikačné technológie .

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, prípadne preukázateľne pokročilý stupeň dokončovania dizertácie v dbore, prípadne príbuznom odbore,
  • znalosť anglického jazyka,
  • preukázateľné pôsobenie v jednej z oblastí odboru,
  • pedagogická prax v odbore,
  • občianska morálna bezúhonnosť.

Prihlášky do výberového konania v termíne do 13. januára 2014 zasielajte na:

Oddelenie ľudských zdrojov FIIT STU, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4

K prihláške do výberového konania doložte:

  • štrukturovaný profesijne orientovaný životopis,
  • kópiu dokladov o vzdelaní,
  • potvrdenie o odbornej praxi,
  • prehľad vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti v odbore,
  • doklad o bezúhonnosti (odpis z registra trestov).

Predpokladaný nástup 1. februára 2014.