Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava v zastúpení dekanom prof. RNDr. Ľudovítom Molnárom, DrSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie týchto miest vysokoškolských učiteľov :

Miesta vysokoškolských učiteľov vo funkciách profesor, docent s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa v odbore, prípadne v príbuznom odbore:

  1 miesto viazané na študijný odbor softvérové inžinierstvo, so zameraním na metódy vývoja softvérových systémov (Ústav informatiky a softvérového inžinierstva)

  1 miesto viazané na študijný odbor softvérové inžinierstvo, so zameraním na modely softvérových systémov a procesov (Ústav informatiky a softvérového inžinierstva)

  1 miesto viazané na študijný odbor počítačové inžinierstvo, so zameraním na mobilné siete (Ústav počítačových systémov a sietí)

  1 miesto viazané na študijný odbor aplikovaná informatika, so zameraním na počítačovú grafiku a multimédiá (Ústav aplikovanej informatiky)

  1 miesto viazané na študijný odbor informačné systémy, so zameraním na metódy vývoja informačných systémov (Ústav informatiky a softvérového inžinierstva)

  1 miesto viazané na študijný odbor informačné systémy, so zameraním na metódy spra-covania informácií (Ústav informatiky a softvérového inžinierstva)

Požiadavky:
 • plnenie kritérií na vymenovanie profesorov, resp. habilitácie docentov v tomto odbore,
 • (manažérske a riadiace schopnosti a skúsenosti)
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa prípadne preukázateľne pokročilý stupeň dokončovania dizertácie v odbore, prípadne v príbuznom odbore,
 • vedecko-pedagogická hodnosť v odbore, prípadne v príbuznom odbore,
  znalosť anglického jazyka,
  preukázateľné pôsobenie v jednej z oblastí príslušného odboru,
  občianska morálna bezúhonnosť

Miesta vysokoškolských učiteľov - odborných asistentov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa v odbore, prípadne v príbuznom odbore:

  1 miesto viazané na študijný odbor informatika, so zameraním na programovanie (Ústav informatiky a softvérového inžinierstva)

Prihlášky do výberového konania v termíne do 8. júna 2010 zasielajte na:

  Personálne oddelenie FIIT STU, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

K prihláške do výberového konania doložte:

  • štruktúrovaný profesijne orientovaný životopis
  • kópiu dokladov o vzdelaní
  • prehľad doterajšej praxe a publikačnej činnosti
  • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov)