Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

24. 3. 2011 o 13:30

sa bude konať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D 220 obhajoba dizertačnej práce

RNDr. Anny Bou Ezzeddine

Názov dizertačnej práce:
Získavanie informácií z webu metódami inšpirovanými správaním sa sociálneho hmyzu

Odbor: Aplikovaná informatika

Školiteľ: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
Ing. Ivana Budinská, PhD., ÚI SAV, Bratislava
doc. Ing. Július Csontó, CSc., PhD, FEI TU v Košiciach

Abstrakt:

Práca sa venuje získavaniu informácií z webu predstavujúceho najväčší zdroj informácií, ktorý má ľudstvo v súčasnosti k dispozícii. Prírodou alebo biologicky inšpirované metódy riešenia problémov sú v informatike stále častejšie používané. Potvrdzuje sa ich potenciál pri navrhovaní nových a zefektívnení známych metód riešenia rôznych druhov problémov. Inšpirovaní správaním sa sociálneho hmyzu a na základe analýzy poznatkov opísaných vo viacerých publikáciách sme v práci navrhli vylepšenie vybraného modelu včelieho úľa používaného na vyhľadávanie informácií. Implementovaný model predstavuje multiagentový systém, ktorý používa včelu ako tematického agenta na vyhľadávanie informácií na webe. Upravený model sme v práci použili na sledovanie vyvíjajúceho sa príbehu, ktorý predstavuje nový prístup k vyhľadávaniu informácií. V tomto prípade je dôležitý aj čas uverejnenia správy vzhľadom na udalosť ku ktorej sa viaže. Za účelom získania zvýšeného množstva kvalitných dokumentov pri vyhľadávaní sme navrhli hierarchické prepojenie viacerých modelov včelieho úľa.

This work is focused on retrieving information from Web, which represents the biggest source of information, that could be used by human. In the process of retrieving effective information, new approaches have been established by using different principles and theories.
Methods of solving problems inspired by nature or biologically are used in Informatics more frequently. Their potention in proposing new and making the wellknown methods of solving various kinds of problems more effective confirms. Inspired by social insect´s behaviour and following the analysis of information mentioned in several publications we proposed an upgrading of a selected bee hive model used for retrieving information in our work.
In our work we used an adapted model in order to follow a developing story that represents a new approach in retrievng information. In this case the time of publishing the story is also important according to the event it is connected to.
In order to retrieve an increased number of documents of bigger quality in the process of searching, we proposed a hierarchical interconnection among several bee hive models.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.