Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

24. 9. 2015 o 10.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 5.08 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Jána Murányiho

Názov dizertačnej práce:
Optimization of Multimedia Flows in Multipath Networks
Optimalizácia multimediálnych tokov vo viaccestných sieťach<

Odbor: 9.2.9 Aplikovaná informatika

Školiteľ: doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. - FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD. - FRI ŽU v Žiline
Ing. Eugen Mikóczy, PhD. - Slovak Telekom, a. s., Bratislava

Abstrakt:

Práca sa zaoberá rozkladaním prevádzky na základe záťaže a kvality multimediálnych relácií vo viac-cestných VoIP sieťach. V práci uvádzame prehľad problematiky manažmentu multimediálnych relácií, základného konceptu nástroja SIP Single Port a problematiky vyhodnocovania kvality multimediálnych relácií. Následne práca pojednáva o základoch použitej metodológie, o problémoch batohov. Práca formuluje problém v oblasti doručovania multimediálnych dát, kde ich doručovanie prostredníctvom viac-cestných sietí naráža na limity súčasných techník. Na vyriešenie formulovaného problému navrhujeme zavedenie novej ASM architektúry, ktorá nám umožňuje kontrolu nad sieťou „zhora“ v kontraste so štandardným prístupom ku kontrole „zdola“, kedy je sieť kontrolovaná smerovacími protokolmi. Pomocou teórie grafov vytvoríme model ASM architektúry, ktorý transformujeme na upravenú modifikáciu úlohy problému batohov RLSASMKP. Vyriešením tejto úlohy navrhnutým algoritmom získame optimálne priradenie multimediálnych relácií k linkám, kedy je prevádzka rozložená na základe záťaže siete a kvality relácií. Práca opisuje experimentálnu topológiu, pomocou ktorej úspešne verifikujeme jednotlivé súčasti ASM architektúry a algoritmus na riešenie RLSASMKP úlohy.

The presented thesis focuses on quality and load sharing in multipath VoIP networks. In the thesis, we give an overview of multimedia session management and multimedia session quality evaluation, introducing basic concepts of the SIP Single Port session management tool . Next, we discuss the used methodology – the knapsack problems. The thesis formulates a problem in the field of multimedia delivery, where the delivery reaches the limits of standard approaches in multipath networks. As a solution to the formulated problem, we propose a new ASM architecture which allows control over the network from “above” in contrast to the standard control model from “below”, where the network is controlled by routing protocols. Using graph theory, we create an ASM architecture model which is later transferred to a new modification of knapsack problems – RLSASMKP. By solving this problem using the proposed algorithm, we get an optimal assignment based on quality and load sharing. The presented thesis discusses gained results in an experimental test-bed, where we successfully verify all aspects of the ASM architecture and the proposed algorithm to solve the RLSASMKP.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.