Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

29. 5. 2018 o 11.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 5.08 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Jozefa Filipka

Názov dizertačnej práce:
Bezpečnostná architektúra pre distribuované prostredia
Security Architecture for the Distributed Environment

Odbor: 9.2.9 Aplikovaná informatika

Školiteľ: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc. - FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. - FIT VUT v Brne
doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. - FRI ŽU v Žiline

Abstrakt:

Distribuované prostredia sú prostredia, kde sú systémové zdroje zdieľané medzi jednotlivými uzlami siete. Medzi systémové zdroje môžu patriť pamäť, výpočtový výkon, úložný priestor, ale aj šírka pásma. Distribuovaním požiadaviek na viaceré uzly im umožňuje efektívne zvládať náročné operácie. Úlohou tejto práce je analyzovať bezpečnosť v distribuovaných počítačových systémoch a mobilných počítačových sieťach s využitím rôznych zabezpečovacích mechanizmov, vrátane bezpečnostných brán a systémov detekcie prienikov, so zameraním na plne samo-organizované siete MANET. Práca prináša prehľad publikovaných mechanizmov a architektúr pre zabezpečenie distribuovaných prostredí a ich zhodnotenia. Predstavený je koncept vlastnej bezpečnostnej architektúry, ktorá zabezpečuje sieť v čo najväčšom rozsahu, jej overenie a porovnanie s existujúcimi riešeniami.

Distributed environments have limited system resources shared between individual nodes in the network. These resources can be understood as memory, computing power, storage and bandwidth. By distributing requests between several nodes, network can effectively manage difficult and challenging operations. Purpose of this work is to analyze security status of distributed computer systems and mobile computer networks using various security mechanisms with focus on self-organizing mobile ad hoc networks. This work contains overview of known security solutions and architectures used in MANETs and their evaluation. We introduce the concept of our own security architecture for distributed mobile networks, its verification and comparison to existing solutions.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.