Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

26. augusta 2021 o 9.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
obhajoba dizertačnej práce formou online prenosu v systeme WEBEX na linke: bit.ly/2WmVp1V

Muhammada Emrana, M.Sc.

Názov dizertačnej práce:
Wireless Devices Handover in SDN Based Wi-Fi and LTE Networks
Odovzdávanie bezdrôtových zariadení v sieťach Wi-Fi založených na SDN a LTE

Odbor: 18. Informatika

Školiteľ: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. – FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. – FRI ŽU v Žiline
doc. Ing. František Jakab, PhD. – FEI TU v Košiciach

Abstrakt:

Softvérom definovaná sieť je technológia, ktorá poskytuje správu vyššej úrovne. Zaoberá sa oddelením prepínacej a riadiacej vrstvy. Je pomerne jednoduché implementovať SDN do káblových sietí, ale náročné na implementáciu v bezdrôtových a mobilných sieťach. V tejto práci sme predstavili riešenie problémov súvisiacich s pripojením v sieťach WLAN/LTE pomocou SDN. Pre mobilných dodávateľov je prospešné používať aj náročné multimediálne aplikácie. To je možné poskytnutím virtualizácie siete v sieťach WLAN a LTE. Na tento účel sme navrhli experimentálnu zostavu na analýzu výkonu protokolov HTTP/ICMP pomocou SDN. Okrem toho, na meranie oneskorenia prechodu v sieti Wi-Fi sme navrhli model založený na SDN. Tento model bol tiež ďalej overený. Okrem toho sme predstavili aj rámec na zavedenie SDN do LTE. Táto štúdia by poskytla základ pre nadchádzajúce konvergované bezdrôtové siete.

Software Defined Networking is a technology which provides higher-level management. It deals with the separation of the forwarding and control planes. It is relatively easy to implement SDN in the wired networks but challenging to implement in wireless and cellular networks. In this work we presented the solution to the problems related to connectivity in WLAN/LTE networks using SDN. It is beneficial for mobile vendors to use even heavy multimedia applications. This could become possible by providing network virtualization in the WLAN and LTE networks. For this purpose, we have designed an experimental setup to analyze the performance of HTTP/ICMP protocols using SDN. Furthermore, an SDN based model is also developed to measure the handover delay in Wi-Fi network. This model was further verified too. In addition, we have also presented a framework to introduce SDN in LTE. This study would provide the basis for upcoming unified wireless networks.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.