Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

12. 12. 2018 o 14.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 5.08 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Ondreja Kachmana

Názov dizertačnej práce:
Effective multiplatform firmware update process for embedded low-power devices
Príspevok k návrhu a testovaniu vnorených digitálnych systémov

Odbor: 9.2.9 Aplikovaná informatika

Školiteľ: doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc. - ÚI SAV, Bratislava

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Jan Schmidt, Ph.D. - FIIT ČVUT v Prahe
Ing. Josef Strnadel, Ph.D. - FIT VUT v Brne

Abstrakt:

Dizertačná práca je zameraná na problematiku vzdialenej aktualizácie kódu nízkopríkonových zariadení s obmedzenými prostriedkami. Tieto zariadenia sa široko využívajú v moderných inteligentných systémoch, kde pri aktualizáciách kódu vzniká potreba metód na efektívnu aktualizáciu s ohľadom na obmedzené prostriedky. Práca analyzuje mechanizmy pre zlepšenie podobnosti firmvéru, diferenčné algoritmy, protokoly pre šírenie aktualizácií a aktualizačné moduly využívané vo vnorených systémoch. Ďalej definuje pojmy a parametre dôležité pre oblasť vzdialených aktualizácií a analyzuje spotrebu energie rôznych štádií počas aktualizácie. Hlavným prínosom dizertačnej práce je návrh nového mechanizmu pre vzdialené preprogramovanie nízkopríkonových vnorených zariadení. Mechanizmus je založený na najlepších existujúcich riešeniach, prináša nové idey a optimalizácie, nevyžaduje externú pamäť na cieľových zariadeniach a je multiplatformový. Vďaka tomu je vhodný pre využitie v moderných inteligentných systémoch, ktoré majú vo svojej štruktúre zariadenia založené na rôznych platformách.

Dissertation thesis focuses on the area of remote code updates for resource constrained low-power devices. These devices are widely used in modern intelligent systems, where code updates require efficient methods with respect to the constrained resources of the devices. Thesis analyses mechanisms for firmware similarity improvements, differencing algorithms, dissemination protocols and update modules used for embedded systems. It defines terms and parameters related to the area of remote reprogramming and analyses the energy consumption of various reprogramming stages. The main contribution of the thesis is the proposal of a new mechanism for remote reprogramming of the low-power embedded devices. The mechanism is built on the best existing solutions with new ideas and optimizations, does not require any external memory on the target devices and is multiplatform. This makes it suitable for modern intelligent systems with devices based on different platforms in their structure.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.