Prejsť na obsah
dizertácie

 

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

26. 9. 2011 o 12:00

sa bude konať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D 220 obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Aleny Kovárovej

Názov dizertačnej práce:     Špeciálne prístupy k interakcii a ich vplyv na použiteľnosť
(Special Interaction Approaches and their Impact on Usability)
Odbor:     Aplikovaná informatika

Školiteľ:

 • doc. Ing. Martin Šperka, PhD., FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:

 • doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD., FMFI UK v Bratislave
 • Ing. Božena Mannová, PhD. - FEL ČVUT Praha

Abstrakt:

  Predkladaná práca sa zaoberá rôznymi druhmi interakcií. Prináša tri rôzne návrhy pre vylepšenie doteraz existujúcich metód interakcie.
  Prvé vylepšenie sa týka interakcie s objektmi mimo uzavretých priestorov za použitia bežného hardvéru. Táto metóda bola úspešne overená na pilotnom systéme icPoint, ktorý používateľovi umožňuje interagovať s hviezdnou oblohou.
  Druhé vylepšenie sa týka zefektívnenia procesu získavania informácií z Internetu. Navrhujeme metódu založenú na využití modelu používateľa, ktorá získanie tejto informácie urýchľuje. Otestovanie prebehlo na widgete pre vyhľadávanie odchodov spojov MHD, kde sme dosiahli mnohonásobné zrýchlenie.
  Tretia časť sa týka vylepšenia grafického rozhrania pre vzdelávacie 3D grafické editory (oblasť stereometrie), kde sa zameriavame na zobrazovanie náhľadu pred vykonaním akcie. Testy vykonané na úlohe „rysovania“ rezu kocky ukázali, že tento náhľad je vítanou súčasťou rozhrania.

  The present work examines various interaction styles. It is divided into three parts, introducing three proposals for enhancement of existing interaction methods.
  The rst proposal focuses on applying the common hardware to a new style of interaction -the interaction with objects in the outdoor environment. To verify this method we have implemented the pilot system icPoint, which enables the user to interact with a night sky.
  The second proposal relates to the streamlining of the information retrieving from the Internet. We propose a method for accelerating this process, it is based on the user model utilization. In order to verify this method we have implemented a widget, which assists in searching for departure times of public transportation. We have achieved considerably better times in obtaining the requested information.
  The third part deals with the enhancement of a graphic user interface for educational 3d graphical editors, where we focus mainly on a preview hint visualized before an action is executed. This preview shows the consequence of the user's potential action. To verify our theory we have implemented a simulation of the cube cross section. Tests performed by users demonstrated that this preview is a useful and desired element of the interface.

  Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.