Prejsť na obsah
dizertácie

 

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

30. 3. 2012 o 11:00

sa bude konať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D 220 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Mariána Šimka

Názov dizertačnej práce:     Automated Acquisition of Domain Model for Adaptive Collaborative Web-based Learning
Odbor:     9.2.5 Softvérové inžinierstvo

Školiteľ:

  • prof. Ing. Mária Bielková, PhD., FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:

  • doc. Ing. Ján Genči PhD., FEI TU v Košiciach
  • doc. RNDr. Petr Šaloun Ph.D, VŠB TU v Ostrave

Abstrakt:

    Práca sa zaoberá problematikou modelovania domény v oblasti adptívnych výučbových systémov na webe. Sémantické opisy potrebné pre prispôsobovanie vyžadujú veľa úsilia na tvorbu a udržiavanie, o.i. aj v súvislosti so zmenou paradigmy učenia spôsobenou rozmachom Webu 2.0. Navrhli sme tzv. odľahčený doménový model, ktorý formálne oddeľuje výučbový obsah od konceptualizácie, obsahuje explicitnú podporu pre spoluprácu a kolaboráciu pri vzdelávaní a je navrhnutý s ohľadom na možnosť automatizácie jeho tvorby. Doménový model je základom adaptívneho výučbového rámca ALEF, ktorý preukázal vhodnosť doménového modelu. Spolu s doménovým modelom sme navrhli nový prístup k automatizácii jeho tvorby založený na spracovaní rôznorodých zdrojov informácií a využití štatistických, lingvistických a grafových metód pre spracovanie dát. Navrhnutý prístup sme overili použitím reálnych dát, ktoré vznikli v rámci výučby na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

    The presented work deals with issues related to domain modeling in adaptive educational web-based systems. Significant effort is required for initial creation and maintenance, especially when considering Web 2.0-induced paradigm shift in learning. We proposed a domain model, which clearly separates between educational content and domain conceptualization, explicitly supports collaborative interactive learning and it is proposed with regard to its automated creation and enrichment. The proposed domain model forms a basis of Adaptive LEarning Framework ALEF, which showed suitability of the domain model. Along we propose a novel approach to domain model automated creation based on processing heterogeneous sources of information utilizing various statistical, linguistic and graph-based methods. We evaluate the proposed approach on real world data that emerged as a result of education at the Slovak University of Technology in Bratislava.

    Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.