Prejsť na obsah
dizertácie

 

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

30. 9. 2011 o 10:00

sa bude konať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D 220 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Petra Drahoša

Názov dizertačnej práce:     A Photo-realistic Head Model for Real-time Animation
Odbor:     9.2.5 Softvérové inžinierstvo

Školiteľ:

  • doc. Ing. Martin Šperka, PhD. - FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:

  • doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc. - FMFI UK v Bratislave
  • Ing. Miloš Železný, PhD. - FAV ZU v Plzni

Abstrakt:

    Za posledné roky sa priemerný výkon počítačového vybavenia výrazne zvýšil, z časti k tomu prispieva rozšírenosť a dostupnosť výkonných grafických procesorov. Fotorealistické zobrazenie ľudskej tváre už nie je doménou filmového priemyslu a 3D aplikácií so zdĺhavým výpočtom. Dnes už i výkonnejšie mobilné zariadenia dokážu do určitej miery zobrazovať fotorealistické animácie ľudskej tváre v reálnom čase. Napriek tomu neexistujú dostupné znovupoužiteľné animačné systémy vhodné na použitie v existujúcich aplikáciách. Táto práca za zaoberá návrhom animačného systému tváre založenom na využití dynamických deformačných textúr s fotorealistickým zobrazením. V práci je prezentovaný ucelený animačný a vizualizačný systém, ktorý kombinuje moderné zobrazovacie techniky a rôzne animačné zdroje, ako napríklad animáciu za pomoci svalov, bodov so zónou pôsobnosti či animáciu medzi variáciami modelu. Inšpirovaný systémami na báze manipulácie 2D obrazu, náš systém využíva dynamické manipulácie deformačných textúr bez nutnosti spracovania samotného modelu tváre. Táto vlastnosť zlepšuje celkovú efektivitu systému a poskytuje jednoduché možnosti pri škálovaní detailov modelu. Na vyhodnotenie systému bola implementovaná jednoduchá aplikácia schopná vizualizovať reč.

    In the recent years the average performance of computers increased significantly partly due to the ubiquitous availability of graphics hardware. Photorealistic rendering of human faces is no longer restricted to offline rendering and use in movies. Even portable machines and to some degree high-end mobile devices offer enough performance to synthetize photorealistic facial animation in real time. However, the unavailability of flexible and reusable animation systems for use in third party applications still remains an issue. Our work presents a straightforward approach to photorealistic facial animation synthesis based on dynamic manipulation of displacement maps. We propose an integrated system that combines various animation sources such as blend-shapes, virtual muscles and point influence maps with modern visualization and skin simulation techniques. Inspired by systems that synthetize facial expression from images we designed and implemented an animation system that uses image based composition of displacement maps without the need to process the facial geometry. This improves overall performance and makes implementation of detail scalability trivial. For evaluation we have implemented a reusable animation library that was used in a simple application that visualizes speech.

    Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.