Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

25. 8. 2016 o 10.30 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 5.08 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Pavla Helebrandta

Názov dizertačnej práce:
Architecture for Core Networks Utilizing Software Defined Networking
Architektúra pre chrbticové siete využívajúca softvérovo definované siete

Odbor: 9.2.9 Aplikovaná informatika

Školiteľ: doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. - FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. - FEI STU v Bratislave
Ing. Peter Palúch, PhD. - FRI ŽU v Žiline

Abstrakt:

Novým a populárnym prístup v architektúrach počítačových sietí sú Softvérovo definované siete, ktorých cieľom je programové a centralizované ovládanie siete. Avšak nasadenie SDN v rozsiahlych sieťach telekomunikačných operátorov a poskytovateľov služieb je limitované neexistenciou štandardnej komunikácie medzi riadiacimi prvkami a používaním iba smerovacích algoritmov tradičných sietí
V tejto dizertačnej práci uvádzame analýzu SDN princípov, existujúcich riešení a metód ich škálovania pre rozsiashle siete. Na základe analýzy je formulovaný problém v oblasti prepojenia SDN domén pre komunikáciu typu východ-západ. Na vyriešenie formulovaného problému navrhujeme novú architektúru na prepojenie riadiacich prvkov v rôznych SDN doménach nazvanú INT Architektúra. INT Architektúra je formálne verifikovaná pomocou modelovania v Petriho sieťach a praktických testoch prototypu INT Architektúry s použitím virtuálnych strojov. INT Architektúra je prínosným rozšírením SDN, umožňujúcim spoluprácu SDN riadiacich prvkov v rozsiahlych multidoménových sieťach.

New and popular approach to computer network architecture - Software Defined Networking aims to programmatically and centrally control the whole network providing many advantages. However, deployment of SDN in large scale networks of telco operators and service providers is limited due to lack of standardized communication between SDN controllers and use of routing algorithms of traditional networks. In this dissertation we provide analysis of SDN principles, existing solutions and methods to scale their performance for large scale networks. Based on the analysis we formulate problem of SDN domain interconnection for east-west communication. To solve this problem, we propose a new architecture for interconnection of controllers in various SDN domains called INT Architecture. INT Architecture is formally verified by modelling in Petri Nets and practical tests of INT Architecture prototype using virtual machines. INT Architecture is beneficial enhancement of SDN enabling greater cooperation of SDN controllers and applications in large scale multi-domain networks.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.