Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

4. 5. 2017 o 13.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 3.08 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Petra Krátkeho

Názov dizertačnej práce:
Biometric User Model for Recognition on the Web
Biometrický model používateľa pre jeho rozpoznanie na webe

Odbor: 9.2.6 Informačné systémy

Školiteľ: doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. - FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. - FRI ŽU v Žiline
doc. Ing. Kristína Machová, PhD. - KKUI TU v Košiciach

Abstrakt:

V súčasnosti Internet slúži veľkým masám, ktoré prehliadajú stránky anonymne a mnoho používateľov má dokonca viacero identít, často aj nevedomky. Metódy zamerané na rozpoznanie sú navrhnuté pre stroje, ale odlíšiť reálnych ľudí za počítačmi nedokážu. Autori práce prezentujú koncept biometrického komponentu ako súčasť modelu používateľa pre rozpoznanie na webe, ako aj rámec pre ohodnotenie kvality charakteristík založených na používaní vstupných zariadení. Charakteristiky práce s myšou sú porovnané z rôznych aspektov v prípadovej štúdií z prostredia elektronického obchodu. Ďalej autori prezentujú metódu pre rozpoznanie jednotlivcov založenú na porovnávaní distribúcií, ktorá bola vyhodnotená z rôznych uhlov pohľadu. Ako aplikáciu táto práca opisuje využitie metódy pre deduplikáciu záznamov o návštevníkoch webu na základe práce s myšou. Okrem toho, autori v práci opisujú aj metódu pre modelovanie charakteristík používateľa na základe používania vstupných zariadení počítača. V kontexte modelovania je opísané najmä modelovanie veku a pohlavia návštevníkov elektronického obchodu podľa dát z počítačovej myši.

Nowadays, the Internet serves to huge masses browsing anonymously and many users have even multiple identities, not necessarily on purpose. Methods aimed at recognition work with machines, but fail to distinguish real persons behind the computers. Authors present a concept of biometric component as a part of user model for recognition on the web including a framework for assessing quality of features based on input devices. Mouse-based features are compared from different aspects in a case study from e-shop environment. Further, the authors propose a method for recognition individuals based on comparing features distributions, which is evaluated from different points of view. As an application, the paper describes usage of the method for deduplication of visitors records on the web based on mouse usage. In addition to this, a method for estimation of user characteristics based on input devices usage is proposed. Its evaluation shows modeling of age and gender of users in e-shop environment from mouse usage data.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.