Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

21. 5. 2010 o 11:30

sa bude konať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D 220 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Petra Vojteka

Názov dizertačnej práce:
Príspevok k relačnej klasifikácii s využitím predpokladu homofílie

Odbor: 9.2.5 Softvérové inžinierstvo

Školiteľ: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
doc. RNDr. Lubomír Popelínsky, Ph.D., Fakulta informatiky MU v Brne
doc. Ing. Ján Paralič, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

Abstrakt:

Práca sa venuje novej paradigme dolovania v dátach, relačnej klasifikácii, ktorá vychádza z atribútovo-viazanej klasifikácie. Relačná klasifikácia zahŕňa skupinu metód, ktoré pri klasifikácii okrem atribútov inštancií zohľadňujú aj vzťahy medzi nimi a vďaka tejto dodatočnej informácií sú schopné zatrieďovať kvalitnejšie. Jednotlivé relačné metódy sa ďalej delia do viacerých podtried podľa toho, ako integrujú relačnú zložku dát do tvorby klasifikačného modelu.
V grafoch, ktoré zachytávajú spoločenské väzby, je prítomný jav, nazývaný homofília (vrcholy, ktoré sú spojené reláciou sú si navzájom podobnejšie než vrcholy, ktoré hranou prepojené nie sú). Súčasné relačné klasifikačné metódy vo svojej konštrukcii implicitne predpokladajú prítomnosť homofílie.
Práca definuje homofíliu a spôsoby ako ju merať. Na základe týchto znalostí sú navrhnuté dve nové metódy. Prvá spadá do podtriedy priamych relačných metód a za pomoci lokálneho ohodnocovania grafu mení funkciu susednosti, druhá patrí medzi metódy s kolektívnym usudzovaním a aplikuje moderovanie výmeny informácií. Obe metódy sú schopné na základe výpočtu homofílie priniesť vyššiu kvalitu zatriedenia než doterajšie relačné metódy.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.