Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

22. 8. 2018 o 15.30 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 5.08 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Rastislava Bencela

Názov dizertačnej práce:
Architektúra pre manažment používateľov s využitím softvérovo riadených sietí
User Management Architecture Based on Software-Defined Networking

Odbor: 9.2.9 Aplikovaná informatika

Školiteľ: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. - FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. František Jakab, PhD. – FEI TU v Košiciach
Ing. Juraj Matejka, PhD. - Slovak Telekom, Bratislava

Abstrakt:

Práca je zameraná na manažment používateľov v štandarde IEEE 802.11, obsahujúci zistené nedostatky, ktoré sú predmetom analýzy v rámci nášho výskumu.
Novým trendom v oblasti sieťových technológií je využívanie softvérovo riadených sietí SDN, ktoré umožňujú ich efektívnejšie spravovanie. Okrem ich primárneho určenia v pevných sieťach je možné ich efektívne použiť aj v rámci bezdrôtových sietí. Práca sa venuje problematike súčasného stavu prepojenia štandardu IEEE 802.11 s novým trendom softvérovo riadených sietí. Pomocou ich vzájomného prepojenia skúma možnosti riešenia prechodu stanice medzi prístupovými bodmi siete a jeho dopadu na parametre pripojenia mobilnej stanice.
Na základe uskutočneného výskumu je navrhnutá architektúra, ktorá využíva softvérovo riadené siete pre manažovanie používateľov v rámci štandardu IEEE 802.11. Prechod stanice medzi jej prístupovými bodmi je uskutočnený pomocou osobnej virtuálnej entity prístupového bodu, ktorý je riadený z centrálneho riadiaceho prvku. V rámci architektúry je využívaný iba jeden riadiaci kanál pre pevnú a bezdrôtovú časť siete. Funkcionalita šifrovania a dešifrovania je premiestnená z prístupového bodu na osobitný komponent. Celková funkcionalita architektúry je overená pomocou farebných Petriho sietí a pomocou experimentálneho overenia spoločného riadiaceho kanálu v reálnom prostredí.

The thesis is focused on user management in the IEEE 802.11 standard, containing some identified deficiencies that are analyzed in our research. A new trend in network technology is the use of Software-Defined Networking SDN that allow them to be managed more efficiently. Beyond their primary destination in wired networks, they can also be used efficiently within wireless networks. This thesis addresses the issue of the current state of IEEE 802.11 standard connectivity with the new trend of Software-Defined Networking. Through their interconnection, they explore the possibilities of resolving a station handover between access points in the network and its impact on mobile connection parameters.
Based on the research, an architecture is developed that uses Software-Defined Networking user management networks within the IEEE 802.11 standard. The handover of a station between its access points is performed by a personal virtual access point entity that is controlled by the central control element (SDN controller). Within the architecture, only one control channel for the wired and wireless parts of the network is used. The encryption and decryption functionality is moved from an access point to a separate component. The overall functionality of the architecture is verified by using colored Petri nets and by experimenting with a common control channel in a real-world environment.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.