Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

11. 4. 2017 o 14.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 3.08 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Róberta Móra

Názov dizertačnej práce:
Navigation Leads for Exploratory Search and Navigation in Digital Libraries
Navigačné vodítka pre prieskumné vyhľadávanie a navigáciu v digitálnych knižniciach

Odbor: 9.2.6 Informačné systémy

Školiteľ: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. - FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Dalibor Fiala, Ph.D. – FAV ZČU v Plzni
RNDr. Tomáš Horváth, PhD. - PF UPJŠ v Košiciach

Abstrakt:

Prieskumné vyhľadávanie má za cieľ prieskum, učenie alebo pátranie; charakteristické sú preň nejasné informačné potreby používateľov či potreba použitia rôznych stratégií vyhľadávania. Navrhli sme všeobecný model prieskumného vyhľadávania a navigácie zjednocujúci existujúce modely a pohľady. Hoci je aplikovateľný na ktorúkoľvek doménu, v dizertačnej práci sme sa zamerali na digitálne knižnice výskumných článkov, konkrétne na scenár začínajúceho výskumníka.
Naším hlavným cieľom bolo podporiť tvorbu a úpravu dopytov, keďže nedostatok takejto podpory sme identifikovali ako otvorený výskumný problém. Navrhli sme prístup k prieskumnému vyhľadávaniu a navigácii využívajúci koncept navigačných vodítok, ktorými obohacujeme výsledky vyhľadávania. Zistili sme, že využitie citačnej a kocitačnej analýzy zvyšuje presnosť kľúčových slov extrahovaných v procese identifikácie kandidátov na navigačné vodítka.
Naším hlavným prínosom je preskúmanie rôznych aspektov výberu vodítok. Zistili sme, že zohľadnenie histórie navigácie používateľov, ako aj relevancie slov pre daný korpus dokumentov v procese ich výberu pomáha identifikovať relevantnejšie vodítka a zvyšuje počas vyhľadávania pokrytie (relevantných) dokumentov.

Exploratory search has exploration, learning, and investigation as its goal; it is characterized by ill-defined information needs of the users and requires use of various search strategies. We proposed a general model of exploratory search and navigation unifying different existing models and views. Although it is applicable to any domain, we focused in this thesis on the digital libraries of research articles, namely on the scenario of a researcher novice whose task is to explore a new domain.
Our main focus was on support for query formulation and refining, the lack of which we identified as an open research problem. We proposed an approach of exploratory search and navigation using navigation leads, with which we augment the search results. We found out that using citation and co-citation analysis improves the precision of the keywords extracted in the process of identification of navigation lead candidates.
Our main contribution is in examining the different aspects of selecting the suitable leads. We found out that considering navigation history of users as well as the corpus relevance of terms in the process of navigation leads selection helps identify more relevant leads and improves the total coverage of (relevant) documents during the search.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.