Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

21. novembra 2019
sa uskutočnia doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU
v čase od 9.00 do 14.00 hod.
v priestoroch salónika (-1.27 na 1. PP) FIIT STU
.

V doplňujúcich voľbách treba zvoliť senátorov na uvoľnené miesta po dvoch členoch zamestnaneckej časti AS FIIT STU z ÚISI, ktorým zaniklo členstvo v AS FIIT STU vzdaním sa funkcie člena, v zmysle čl. 4 bod 9 a bod 11 Zásad volieb do AS FIIT zo dňa 3. 2. 2004 v znení Dodatku č. 1 ku Zásadám volieb do AS FIIT zo dňa 28. 10. 2019.

Návrhy kandidátov sa odovzdávajú predsedovi volebnej komisie do 7. novembra 2019 do 14.00 hod. do podateľne Rektorátu STU v Bratislave, Vazovova č. 5, 812 43 Bratislava, v zalepenej obálke s označením “Doplňujúce voľby do AS FIIT – NEOTVÁRAŤ” na meno doc. Ing. arch. Lea Rollová., PhD., predsedníčka VK pre doplňujúce voľby do AS FIIT. Kandidátna listina pre voľby do AS FIIT STU bude zverejnená 13. novembra 2019.


Dokumenty k voľbám:

  1. Oznámenie o vyhlásení doplňujúcich volieb do AS FIIT STU v Bratislave na funkčné obdobie 2019-2021
  2. Zloženie volebnej komisie pre doplňujúce voľby do AS FIIT STU v Bratislave
  3. Harmonogram doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 - 2021
  4. Organizačné pokyny a harmonogram na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019 – 2021
  5. Návrh na kandidáta doplňujúcich volieb na člena AS FIIT STU - tlačivo
  6. Zásady volieb do AS FIIT STU v Bratislave
  7. Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do AS FIIT

Kandidatná listina na členov zamestnaneckej časti AS FIIT STU (zverejnená 13. 11. 2019)

Výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019 - 2021 (zverejnené 22. 11. 2019)