Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dekan FIIT STU v Bratislave na základe vydaných protiepidemiologických opatrení na STU v Bratislave v súlade s aktuálne platnými opatreniami štátnych inštitúcii SR súvisiacich s krízou COVID–19 vydáva Príkaz dekana č. 3/2021 - Postup uvoľňovania mimoriadnych opatrení na FIIT STU v Bratislave v súvislosti s krízou COVID–19 (zo dňa 4. 5. 2021).

Za dodržania platných sprísnených hygienických a protiepidemiologických opatrení určuje postupný nástup zamestnancov na pracovisko nasledovne:

  1. S účinnosťou od 10. 5. 2021 nepedagogickí zamestnanci nastúpia do práce v štandardnom režime.
    Zamestnávateľ môže s nepedagogickým zamestnancom dohodnúť v odôvodnených prípadoch výkon práce z domácnosti (home office) v zmysle § 250b ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ak to dohodnutý druh práce umožňuje.
  2. Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci môžu pracovať v režime home office až po predchádzajúcom schválení riaditeľom ústavu.
  3. Výkon práce v režime home office sú príslušní vedúci pracovníci na jednotlivých stupňoch riadenia povinní kontrolovať.