Prejsť na obsah
Výskum na FIIT

Rektor môže na návrh Vedeckej rady STU udeliť za významné prínosy v oblasti vedy alebo umenia a vzdelávania profesorovi / profesorke staršiemu / staršej ako 70 rokov, ktorý / ktorá skončil / skončila pracovný pomer na STU ako jej riadny / riadna profesor / profesorka, a ktorý / ktorá naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí čestný titul "profesor emeritus". Udelenie čestného titulu "profesor emeritus" schvaľuje VR STU.

Za FIIT STU boli vymenovaní títo emeritní profesori:

  9. 12. 2015 prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.
18.   6. 2014 prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.