Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Seminár informačnej bezpečnosti na FIIT STU.

20. decembra 2021 o 17.00 hod.
na platforme Microsoft Teams

Registračný formulár: https://forms.gle/rvqimwE6yX5kpTU37
Registrácia je potrebná a otvorená do 19. decembra, 23.59 hod.
Pripomienku aj s odkazom na pripojenie pošleme mailom v deň konania seminára. Pripojenie je možné aj v inkognito okne, nevyžaduje sa žiadne prihlásenie prostredníctvom MS Teams.

 

Anotácia

Znalectvo je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná znalcami pre zadávateľa za podmienok ustanovených v zákone o znalcoch. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie, odborné vyjadrenie a vysvetlenie.
Znalec je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa zákona, ktorá je zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Znalec vykonáva svoju činnosť pre zadávateľa, ktorým môže byť súd, iný orgán verejnej moci, fyzická osoba alebo právnická osoba v trestnom alebo civilnom konaní.
Paradoxne, však znalecké odvetvie kybernetická bezpečnosť nie je vymedzené v zákone o znalcoch. Ide totiž o komplexnú disciplínu, ktorá si zvyčajne vyžaduje uplatnenie niekoľkých rôznych znaleckých odvetví.
Cieľom prednášky je ozrejmiť právne vzťahy, metodiky a postupy, ktoré sú rozhodujúce pre výkon znalectva v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Zároveň porovná a opíše metódy posudzovania úrovne kybernetickej bezpečnosti organizácie, medzi ktoré patrí aj štatutárny audit podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti.

 

Lektor

Ivan Makatura je generálnym riaditeľom Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti a zástupcom Slovenskej republiky v správnej rade Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Predseda správnej rady Asociácie kybernetickej bezpečnosti. Skúsený bezpečnostný manažér s dlhoročnou praxou riaditeľa odboru bezpečnosti v bankovom sektore. Následne niekoľko rokov ako vedúci konzultant stredoeurópskeho tímu IBM Security Services.
V IT odvetví pôsobí už od roku 1993. Pôsobí aj ako súdny znalec v odvetví Bezpečnosť a ochrana informačných systémov a tiež ako certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti a lead audítor ISMS. V roli člena technickej komisie medzinárodnej štandardizačnej organizácie sa spolupodieľa na preklade a implementácii ISO noriem do sústavy STN. Spolupracoval na slovenskej aj európskej legislatíve súvisiacej s informačnou a kybernetickou bezpečnosťou.
Vyštudoval odbor aplikovaná informatika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Neskôr absolvoval postgraduálne štúdium na Znaleckom ústave elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Aktuálne je externým doktorandom Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave s dizertačnou tému o metodikách posudzovania zhody a tvorbe metrík v kybernetickej bezpečnosti.
Je držiteľom mnohých profesijných certifikácií v oblasti informačnej bezpečnosti a riadenia rizika. Je známym prednášajúcim na slovenských i medzinárodných konferenciách a vzdelávacích aktivitách, ako aj autorom mnohých článkov a niekoľkých publikácií s témou informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

 

Seminár informačnej bezpečnosti na FIIT STU vedú Matej Laš, Martin Mihalovič, Michal Minár, Ing. Šefan Lazový a Ing. Alexander Valach. Garant seminára je doc. Ladislav Hudec.

 


Ďalšie semináre informačnej bezpečnosti na FIIT STU v Bratislave v ZS 2021/22