Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

19. októbra 2021 o 13.00 hod.
veľká zasadačka dekana (2.06 na 2. NP) FIIT STU v Bratislave

S programom:

 1. privítanie prítomných
 2. menovanie novozvolených členov AS FIIT STU zvolených vo všeobecných voľbách dňa 12. 10. 2021 a menovanie náhradníka Michala Pidaniča na miesto člena AS FIIT STU za R. Belanca
 3. otvorenie
 4. prezentácia, schválenie programu, voľba sčítacej komisie, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
 5. kontrola uznesení z predcháchádzajúceho zasadnutia
 6. správa dekana o aktuálnej situácii na FIIT STU
 7. voľba predsedov študentskej a zamestnaneckej časti AS FIIT STU
 8. voľby do ŠRVŠ: schválenie harmonogramua organizačných pokynov volieb
 9. návrh na schválenie členov volebnej komisie do ŠRVŠ
 10. doplňujúce voľby do AS STU: schválenie harmonogramua organizačných pokynov volieb
 11. návrh na schválenie členov volebnej komisie do AS STU
 12. schválenie ďalších podmienok na bakalárske štúdium v akademickom roku 2021 – 2022
 13. novela vysokoškolského zákona – podporné stanovisko
 14. rôzne

Odkaz na sledovanie zasadnutia pre verejnosť: youtu.be/prX74w1ojUI