Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

18. januára 2022 o 13.00 hod.
Aula Minor (-1.65 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave

S programom:

  1. Otvorenie
  2. Prezentácia, schválenie programu, voľba sčítacej komisie, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
  4. Správa dekana o aktuálnej situácii na FIIT STU
  5. Schválenie dlhodobého zámeru FIIT STU
  6. Schválenie nového Organizačného poriadku FIIT STU
  7. Schválenie počtu uchádzačov prijatých bakalárske študijné programy na FIIT STU v Bratislave pre akademický rok 2022/23 FIIT STU
  8. Návrh na vymenovanie za prodekana doc. Ing. Valentina Vranića, PhD. (tajné hlasovanie v zmysle čl. 9 ods. 1 písm. d) štatútu FIIT STU)
  9. rôzne

Odkaz na sledovanie zasadnutia pre verejnosť: youtu.be/O7mq2yjOoGs

Zápisnica 1/2022