Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Milé študentky, milí študenti,

ani sme sa nenazdali a aj v tejto neľahkej dobe pandémie tu máme koniec semestra, ktorého väčšiu časť sme museli nedobrovoľne absolvovať online.

Po počiatočných, väčších či menších, problémoch, kedy sme po prvýkrát v histórii našej fakulty museli takmer zo dňa na deň transformovať celú výučbu do online prostredia, ste nám v druhom, zatiaľ poslednom, dotazníku prieskumu spokojnosti s výučbou odkázali, že situácia s online výučbou sa zlepšila a väčšina z Vás, ktorí dotazník vyplnili, je s online výučbou viac-menej spokojná. Vyhoveli sme mnohým Vašim požiadavkám – predĺženie semestra o týždeň, predĺženie skúškového obdobia o tri týždne, predĺženie termínu odovzdávania záverečných prác o týždeň, možnosť zmeniť podmienky absolvovania predmetu, ako aj možnosť zmeniť zadanie záverečnej práce. Takúto možnosť využila veľká časť študentov. Podarilo sa nám tiež zlepšiť aj väčšinu problémových predmetov, až na dva, ktoré však nepodceňujeme a naďalej riešime.

Koniec semestra znamená začiatok skúškového obdobia. Určite sa mnohí z Vás pýtate aké bude, ako budú prebiehať skúšky, obhajoby a štátnice. Na základe poslednej informácie z rektorátu sa musíme pripraviť na to, že aj skúškové obdobie sa uskutoční bezkontaktne a k prezenčnej forme a skúškam sa vrátime najskôr v novom akademickom roku. Už nejakú dobu sme rátali s touto možnosťou a preto intenzívne pripravujeme a konzultujeme s rektorátom, ako aj s kolegami z iných fakúlt možnosti – formu a priebeh skúšok, obhajob, ako aj štátnic. Testujeme využitie rôznych platforiem, ako aj AIS, vytvárame úložný priestor na odovzdávanie prác. Testujeme priebeh, časovú náročnosť, fungovanie komisií, spôsob vyhodnocovania, prístupnosť verejnosti. To všetko s ohľadom na Vaše možnosti internetového pripojenia doma. Nie je to jednoduchý proces, keďže nie každý z Vás má doma rovnaké podmienky. Vyhovieť chceme všetkým a rozhodne všetci by ste mali mať zabezpečený čo najmenej komplikovaný priebeh tak, aby ste sa mohli plne sústrediť na skúšky či obhajobu. Počas najbližších dní Vás o podrobnostiach budeme informovať.

Zároveň pripravujeme aj prijímacie konanie. Tento rok sme museli kvôli pandémii COVID-19 pristúpiť k zmene formy prijímacieho konania. V praxi to znamená uskutočniť prijímacie testy opäť formou online, teda nie prezenčnou formou. Zostavili sme komisiu pre prijímacie konanie, testovali sme platformu, časovú náročnosť, spôsob hodnotenia, formu konania prijímacích testov. Veľmi ma teší, že s prípravou nám pomohli aj kolegovia, ako prof. Lucká či Dr. Malkin Ondik.

Aktuálnou témou sú aj končiace zmluvy pedagógov. Do konca leta končia zmluvy 33 pedagógom. Pričom o približne 15 z nich počúvate v tejto dobe častejšie, keďže hlasnejšie vyjadrujú obavy o svoju budúcnosť. Pokračujem v procese, ktorý zaviedla predchádzajúca dekanka, a síce, že pred ukončením zmluvy prebehne individuálny rozhovor so zamestnancom. Tento rok som však ponúkol jednu zmenu, a to, aby pri rozhovore bol prítomný aj riaditeľ ústavu. So súhlasom oboch riaditeľov ústavov pristúpil k individuálnym rozhovorom.

Naozaj si myslíte, že fakulta môže fungovať bez 33 pedagógov? Rozhodne to nie je môj zámer. Mám záujem spolupracovať so všetkými zamestnancami, ktorí chcú ďalej budovať FIIT STU, venovať sa výskumu a vzdelávaniu a napĺňať víziu vedenia fakulty prezentovanú v programe dekana, s ktorým išiel do volieb. Neočakávam, že budú s vedením vo všetkom súhlasiť, a ani to nechcem. Konštruktívna kritika nás všetkých posúva dopredu. Neprajem si fakultu, na ktorej je akceptovaný len jeden názorový prúd, či už ten, ktorý presadzujú kolegovia v štrajkovej pohotovosti, alebo ten, ktorý presadzuje vedenie. To je obsahom rozhovorov, ktoré v tieto dni vediem so zamestnancami.

Niektorí z tých menej spokojných odo mňa už ponuku na svoje ďalšie pôsobenie na fakulte dostali. Sú medzi nimi okrem iného aj dve docentky – doc. Rozinajová a doc. Chudá, ktoré majú získať definitívu. S oboma sme sa dohodli na pokračovaní a na rozvíjaní fakulty spoločnými silami. Dúfam, že čím skôr splnia kritéria na inauguráciu a budú novými profesorkami na našej fakulte. Osobne sa veľmi teším najmä z dohody s doc. Chudou, ktorá získala najviac pochvál aj od Vás, študentov, za najplynulejší prechod na bezkontaktnú výučbu. Takisto som doc. M. Šimkovi opätovne ponúkol miesto prodekana, aby mohol garantovať kvalitu. Žiaľ moju ponuku odmietol.

Štandardné výberové konania vypísané určite budú – iná možnosť ani nie je. Súčasťou štandardného výberového konania je však tajné hlasovanie, ktoré v čase zavretej fakulty nebolo procesne spoľahlivo vykonateľné a procesnú chybu si nemôžeme pod paľbou toľkej kritiky od niektorých kolegov dovoliť. Príklady, ktoré Vám kolegovia v štrajkovej pohotovosti predkladali sa totiž udiali buď pred pandémiou, teda v čase, keď opatrenia ani na STU neboli také, aké máme v súčasnosti, alebo na univerzite, kde mali prijaté iné opatrenia ako máme na STU. Tento týždeň sa fakulty už pomaly otvárajú, čo sme však ešte minulý týždeň nevedeli. Celý proces vypísania a realizácie výberových konaní trvá približne 6 – 7 týždňov, takže ak by sme aj tento proces spustili hneď dnes, samotné výberové konania nám v harmonograme vyjdú až niekedy na prelome júna a júla, čo je už dovolenková sezóna, kedy väčšina zo zamestnancov bude chcieť tráviť čas so svojimi rodinami mimo Bratislavy. A vzhľadom na to, že niektoré zmluvy končia k 30. 6. 2020, aj tak by ich bolo treba dočasne predĺžiť bez výberového konania. Ani výberové konanie nezaručuje, že niekto, komu skončila pracovná zmluva, opätovne dostane novú zmluvu. Rozhoduje o tom komisia tajným hlasovaním, pričom komisiu zostavuje dekan fakulty. Preto som sa rozhodol využiť schválenú novelu vysokoškolského zákona, ktorá umožňuje predĺženie zmlúv pedagogickým pracovníkom o 3 mesiace po skončení pandémie – výberovým konaniam s komisiou sa nevyhneme tak či tak.

Musím sa však priznať, že nerozumiem odkiaľ pochádza kritika kolegov v štrajkovej pohotovosti voči odborným a pedagogickým kvalitám ostatných kolegov na ústavoch. Mnohých z nich ste v poslednom dotazníku ohľadne výučby pochválili a vyjadrili spokojnosť s tým, ako vedú predmet.

Teší ma však, že Vám môžem oznámiť, že sme pred podpisom zmluvy s výskumníkom, ktorý sa chce vrátiť zo švajčiarskej univerzity s pozadím na univerzite v Oxforde a má cez 10 publikácii v Nature. Mám tu ale aj obrovský strach – budú aj jeho kolegova v štrajkovej pohotovosti kritizovať, aký je zlý v porovnaní so súčasnými zamestnancami? Bude sa u nás, v prostredí, kde bude neustále kritizovaný, cítiť dobre?

Taktiež nepretržite dookola počúvam o prijatí nejakých “mŕtvych duší”, pričom mnohí z “novoprijatých” ľudí Vás učili už tento semester, mnohí začnú učiť od budúceho semestra, a aj tí, ktorí neučili, pracovali pre túto fakultu. Uvediem za všetkých len dva príklady. Dr. František Horvát, ktorý je označovaný štrajkujúcimi zamestnancami za strojára, ktorý nepatrí na FIIT, od prvého dňa na našej fakulte kompletne zastrešuje projekt ACCORD, objemom financií jeden z najväčších projektov v histórii STU. Naša fakulta má taktiež podaný projekt so SjF STU v oblasti autonómnej dopravy. Od budúceho semestra bude aj učiť. Ďalší kolega, Dr. Martin Sabo, ktorý bol označovaný ako fyzik a podradný človek pre FIIT STU, počas svojej kariéry získal ocenenie technológ roka, a počas tohto semestra sám pripravil na fakulte nové laboratórium na výskum využitia strojového učenia v oblasti senzorických zariadení a spektrometrov. Toto laboratórium bude prístupne pre študentov už od budúceho semestra. Dr. Sabo bude svoje skúsenosti taktiež odovzdávať aj Vám, študentom.

Medzičasom naše rady posilnil aj ďalší kolega Dr. Martin Hric, ktorý sa venuje data science, doktorát získal na Žilinskej univerzite, pôsobil na R&D oddeleniach vo viacerých firmách a určitý čas strávil aj ako výskumník na Télecom ParisTech vo Francúzsku.

Mojou ambíciou je prinášať na fakultu dlhodobo ľudí, ktorí majú za sebou skúsenosti z priemyslu alebo zo zahraničných výskumných inštitúcií, pretože si myslím, že iba tak vybudujeme z FIIT STU do pár rokov medzinárodne významnú výskumne orientovanú fakultu.

Prajem Vám úspešné ukončenie semestra, veľa síl a trpezlivosti pri štúdiu na skúšky, úspešné odovzdanie záverečných prác, úspešné obhajoby a veľa energie a trpezlivosti pri štátniciach.

Verím, že napriek nie ľahkej situácii pandémie COVID-19 to spolu zvládneme.

Veľa šťastia!

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
dekan FIIT STU

Bratislava 14. 5. 2020