Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Seminár informačnej bezpečnosti na FIIT STU.

6. júna 2022 o 17.00 hod.
Hybridne na platforme Microsoft Teams a prezenčne na FIIT STU v Bratislave (obmedzená kapacita).

Registračný formulár: forms.gle/r2EFg8r54EVM58Eb7
Registrácia je otvorená do 5. júna, 23.59 hod.

Odkaz na seminár bude zaregistrovaným odoslaný tesne pred jeho začiatkom. Stačí sa bez problémov pripojiť aj v inkognito okne, nevyžaduje sa žiadne prihlásenie prostredníctvom MS Teams.

 

Anotácia

Posudzovanie zhody je podľa zákonnej definície zisťovanie, či skutočné vlastnosti určeného výrobku zodpovedajú ustanoveným technickým požiadavkám na určený výrobok. Výraz „určený výrobok“ sa uplatňuje na produkty, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú ustanovené požiadavky ustanovené zákonom alebo technickým predpisom. V prípade posudzovania zhody v kybernetickej bezpečnosti sa produktom rozumie hardvérový alebo softvérový výrobok, proces alebo služba.
Zhoda sa považuje za preukázanú, ak produkt spĺňa všetky technické požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú. Typickým výstupným dokumentom posudzovania zhody je certifikát, vydaný akreditovaným orgánom posudzovania zhody.
Postupy posudzovania zhody a všetky technické požiadavky na produkt sa určujú technickým predpisom, nazývaným certifikačná schéma.
Prednáška má ambíciu objasniť základné princípy posudzovania zhody a certifikácie produktov v kybernetickej bezpečnosti, uviesť právny základ a ciele certifikácie v kybernetickej bezpečnosti a predstaviť entity, ktoré sa zúčastňujú európskej certifikácie kybernetickej bezpečnosti.

 

Lektor

Ing. Ivan Makatura, CRISC, CDPSE pracuje ako generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, je člen správnej rady Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií, súdny znalec v odbore Bezpečnosť a ochrana informačných systémov, certifikovaný audítor informačnej bezpečnosti a lead audítor systémov riadenia informačnej bezpečnosti. V IT odvetví pôsobí od roku 1993. Predseda správnej rady Asociácie kybernetickej bezpečnosti, člen rady ISACA Slovensko. Je známym prednášajúcim na slovenských i medzinárodných konferenciách a vzdelávacích podujatiach, ako aj autorom mnohých článkov a publikácií s témou informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

 

Seminár informačnej bezpečnosti na FIIT STU vedú Martin Mihalovič a Ing. Alexander Valach. Garant seminára je doc. Ladislav Hudec.

 


Ďalšie semináre informačnej bezpečnosti na FIIT STU v Bratislave v LS 2021/22