Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Vážená Správna rada Slovensko.Digital,

radi by sme reagovali na otvorený list občianskeho združenia Slovensko.Digital, ktorý spolu s inými vyjadreniami tohto združenia, poškodzuje dobré meno ako FIIT STU, tak aj celej STU.

Treba jasne povedať, že členmi tohto združenia sú majitelia súkromných spoločností. Toto združenie nemá žiadne právomoci zasahovať do samosprávy vysokej školy, ktorú jej zaručuje vysokoškolský zákon. Nemá žiadne právomoci hodnotiť kroky vedenia vysokej školy a vyzývať členov k odstúpeniu. Treba povedať, že týmito krokmi Slovensko.Digital zasahuje do práv samosprávy vysokej školy, tým porušuje jej práva a tiež zákon.

Ani minister školstva SR si nedovolil zasahovať do samosprávy vysokej školy, ale organizácia združujúca súkromné osoby vyzýva ministra otvorene k porušovaniu zákona a zasahovaniu do samosprávy vysokej školy. Je nepredstaviteľné, aby minister alebo vysoká škola dovolila z titulu spolupráce so súkromnými spoločnosťami vyjadrovať sa týmto súkromným osobám k vnútorným záležitostiam univerzity.

Už v minulosti sa 5 dekani STU verejne postavili proti zasahovaniu do samosprávy univerzity zo strany Správnej rady STU, pričom Správna rada STU je orgánom STU, avšak ani tento orgán nemá zákonné oprávnenia k takýmto zásahom. Aký je teda názor širokej akademickej obce voči zasahovaniu súkromného sektora do samosprávy univerzity, je teda viac ako zrejmé.

Dekan FIIT STU bol legitímne a riadne zvolený v súlade so zákonom, vyzývať teda ministra školstva na jeho odvolanie, hoci na to nie sú právne dôvody, je teda výzvou na porušenie zákona.

Nikto však nevníma skutočnosť, že zasahovaním do autonómnych práv FIIT STU, sa zasahuje aj do práv študentov a zvyšnej časti zamestnancov, ktorí rešpektujú voľbu dekana ako legitímnu. Kto sa vôbec zaoberá ich právami? Práve ich práva (paradoxne ako práva väčšiny) sú absolútne porušované, a to je skutočnosť, ktorá by mala pána ministra zaujímať. Je dôležité vyslať spoločnosti signál, že za dodržiavane zákona nebude v Slovenskej republike nikto trestaný. Zároveň je dôležité garantovať širokej akademickej obci, že akademická pôda je apolitická a nezávislá.

V tomto zmysle chceme poukázať na ďalšiu výlučnú kompetenciu dekana, ktorú nariaďuje zákon, a to práva a povinnosti, ktorými sú aj personálne otázky. Ani Správna rada ani rektor STU do tohto práva nesmie zasahovať, ani ho nejako obmedzovať.

Dekanovi FIIT STU je dlhodobo vyčítané, že prijal 18 nových zamestnancov. V skutočnosti bolo novoprijatých zamestnancov 15, z ktorých drvivá väčšina sú absolventi FIIT STU.

Pýtame sa, prečo učitelia, ktorých absolventmi sú títo zamestnanci, spochybňujú ich kvalitu a považujú ich za menejcenných? Nie je to naopak úspech dekana FIT STU, že v dnešnej dobe dokázal prilákať absolventov FIIT STU pracovať na svojej alma mater, a tým, skvalitňovať výučbu FIIT STU? Aj predchádzajúce vedenie deklarovalo problémy so získavaním personálnych zdrojov, čo sa terajšiemu dekanovi FIIT STU podarilo zvrátiť. Naozaj ho chcete za tento úspech trestať?

Na tomto mieste chceme zároveň poukázať, že dekan FIIT STU nielenže dokázal presvedčiť nových zamestnancov, aby posilnili vedeckú úroveň FIIT STU, ale dokázal aj zabezpečiť finančné prostriedky na ich finančné ohodnotenie a zlepšenie finančnej situácie FIIT STU, a to z vedeckých projektov, na ktorých participujú aj títo noví zamestnanci. Aj na základe snahy dekana vykazuje FIIT STU vyrovnaný rozpočet.

Slovensko.Digital sa vo svojom otvorenom liste zastáva 26 zamestnancov, ktorí sa slobodne rozhodli odísť z FIIT STU. Medzi týmito zamestnancami sú 4 zamestnanci na čiastočný, prevažne 10 %, úväzok. Taktiež sú tam aj zamestnanci, ktorí majú prepojenie na Slovensko.Digital, ako spolumajitelia firiem členov Slovensko.Digital. Problém týchto zamestnancov je v tom, že nie sú ochotní spolupracovať s novým vedením, výsledkom čoho je, že dvakrát v priebehu roka bol znefunkčnený senát FIIT STU, z dôvodu, aby bol obmedzený výkon práv zo strany dekana FIIT STU.

Je to práve dekan FIIT STU, ktorý od momentu, kedy došlo k zámernému znefunkčneniu senátu FIIT STU, robí všetky zákonné kroky na jeho riadne sfunkčnenie. Pripomíname, že senát fakulty bol riadne zvolený a úplný dňa 4. 6. 2020 na základe legitímnych volieb do senátu FIIT STU, a teda dekan si týmto riadne splnil všetky svoje zákonné povinnosti, čo sa týka ustanovenia samosprávneho orgánu v zmysle zákona.

Záverom dodávame, že je nedôstojné voči celej akademickej obci, aby organizácia združujúca súkromné osoby dehonestovala prácu vedenia fakulty a snažila sa občanom podsúvať zavádzajúce a nepravdivé informácie. Pod rúškom slobody prejavu a podpory kritického myslenia sú prezentované urážlivé vyhlásenia, neodborné tvrdenia, hanlivé prirovnania, tvrdenia o protizákonnom a nemorálnom konaní, znevažovania akýchkoľvek krokov nového vedenia. Ako jeden príklad za všetky chceme uviesť k „masovému odlivu študentov do ČR“, že v roku 2019 sa hlásilo na FIIT STU 1025 študentov, v roku 2020 sa hlási 899 študentov a k dnešnému dňu neevidujeme ani jednu žiadosť o prestup na inú vysokú školu.

To, čo v otvorenom liste nebolo uvedené, a radi by sme to uviedli na pravú mieru, sú skutočnosti, že dekan FIIT STU bol zvolený slobodne a v súlade so zákonom, vykonáva svoju funkciu v súlade so svojím najlepším vedomím a svedomím a zákonom a chráni práva a slobody študentov a zamestnancov, ktorých nie je ochotný nikto iný chrániť.

Práve v dnešnej dobe, kedy nastúpila vláda, ktorej je pán minister členom a ktorej hlavný bod vládneho programu je boj s korupciou, je o to dôležitejšie, aby zostala autonómia fakulty celistvá. Aby súkromné osoby so súkromnými záujmami nediktovali, čo má a čo nemá minister alebo verejná vysoká škola robiť. Aby pán minister zo svojej pozície ochránil akademické slobody a práva fakulty, jej študentov a zamestnancov.

Bratislava 29. 6. 2020