Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Vážení kolegovia, milí študenti,

chcel by som sa Vám na začiatku nového kalendárneho roka krátko prihovoriť a popriať nám všetkým len a len to najlepšie, veľa síl a úspechov v rodinnom i profesijnom a akademickom živote.

Dovoľte mi, aby som sa inšpiroval novoročným príhovorom našej pani prezidentky, v ktorom mi viackrát akoby z duše hovorila. V niektorých momentoch sa dotkla potreby rozvíjania právneho štátu, právnej istoty a dodržiavania rovnosti pred zákonom. Už bývalá premiérka Iveta Radičová často opakovala heslo „Padni komu padni“ a ako vidno aj z medializovaných prípadov, niektorí si napriek tomu dlhodobo mysleli, že stoja nad zákonom, že vďaka svojej pozícii a kontaktom sa uprace pod koberec takmer čokoľvek, že nad nich niet a môžu vykonať takmer čokoľvek. Našťastie, vďaka odvážnym ľuďom – jednotlivcom i zástupcom inštitúcií – sa nám všetkým lepšie dýcha v atmosfére, keď vidíme, že nikto nad zákonom nie je nadradený, všetci ho musia dodržiavať a ak to nerobia, čakajú ich sankcie. A tak to má byť, pretože bez pravidiel by sme v spoločnosti mali napokon chaos a anarchiu.

Jednou z hlavných myšlienok príhovoru pani prezidentky bolo prianie, aby sme z roku 2020 urobili rok využitých príležitostí.

Želám aj ja našej fakulte, aby rok 2020 bol rokom využitých príležitostí. Želám jej, aby sme využili veľký vedomostný a odborný potenciál, ktorý má nielen vo svojich zamestnancoch, ale aj v mladších kolegoch – študentoch. Využime naše know-how, rozvíjajme našu odbornosť na rast a inovácie, ktoré zužitkuje nielen FIIT, ale aj celá spoločnosť.
Pomáhajme budovať úspešné Slovensko, ktoré – ako spomenula pani prezidentka – bude domovom pre nás všetkých a dôležité sú v ňom medziľudské vzťahy, kde nemajú dominovať hrubosť, vulgárnosť a manipulácia, ale otvorenosť, ochota počúvať a rešpektovať sa. „My všetci spolu teraz tvoríme Slovensko. Každý, kto má skutočný záujem o to, aby sa našej republike darilo, musí vidieť v tom druhom aj brata, sestru, občana, človeka, s ktorým, i keď názorovo nesúhlasí, bude sa na tomto dôležitom zámere spolupodieľať,“ povedala pani prezidentka Čaputová a ja si dovolím dodať, že ľudia sú to najdôležitejšie, čo na Slovensku a samozrejme aj na FIIT máme.

Veľmi ma preto potešila informácia z decembra minulého roku, že

na FIIT sa nám podarilo získať viaceré projekty. Financie súhrnne v objeme 1,66 milióna eur významne posilnia našu fakultu a umožnia jej ďalší rozvoj – odborný aj ľudský.

Teším ma najmä schválenie refundačného projektu v oblasti výskumu pokročilých metód inteligentného spracovania informácií v celkovom objeme pre FIIT 1,42 milióna eur, ale aj projekt na zvýšenie konkurencieschopnosti firmy R-DAS, ktorá dlhodobo pôsobí na FIIT a na ktorom sa budeme podieľať aj s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Naň sme, rovnako ako na tretí schválený projekt, získali pre FIIT financie v objeme 120 000 eur. Tretí projekt s hlavným žiadateľom firmou Gratex sa sústredí na návrh a implementáciu metód a nástrojov vývoja adaptívnych softvérových ekosystémov s možnosťou podpory doménovo-špecifických jazykov pre zachytenie a znovupoužitie expertných a softvérových zdrojov znalostí, virtualizácie, distribuovaných internetových výpočtových procesov a paralelného počítania. Úlohou manažmentu fakulty je teraz zabezpečiť dostatok prostriedkov na realizáciu schválených projektov, vrátane personálnych kapacít.

Pred našou fakultou okrem už spomínaných výziev tento rok stoja aj ďalšie.

Čaká nás národná i medzinárodná akreditácia, ako aj snaha o zavedenie anglického študijného programu,
vďaka ktorému môžeme priťahovať viac zahraničných pedagógov a samozrejme študentov, a skvalitňovať tak výučbu na našej fakulte. Verím, že všetci budeme pri týchto výzvach ťahať za jeden povraz a podarí sa nám opäť sa posunúť o niekoľko krokov vpred.

K tomu všetkému nám všetkým želám len a len to najlepšie v roku 2020.

Ivan Kotuliak