Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

POZVÁNKA

na seminár prezentácie dizertačných prác
na Ústave počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky FIIT STU v Bratislave

9. augusta 2018 (štvrtok)
zasadačka 5.08 na 5. NP
FIIT STU v Bratislave na Ilkovičovej 2 ( v Mlynskej doline)

14.00 hod.
Ing. Rastislav Bencel:
Využitie návrhových vzorov v prostredí architektúry orientovanej na služby

  Abstrakt:
  Práca je zameraná na manažment používateľov v štandarde IEEE 802.11, obsahujúci zistené nedostatky, ktoré sú predmetom analýzy v rámci nášho výskumu.
  Novým trendom v oblasti sieťových technológií je využívanie softvérovo riadených sietí SDN, ktoré umožňujú ich efektívnejšie spravovanie. Okrem ich primárneho určenia v pevných sieťach je možné ich efektívne použiť aj v rámci bezdrôtových sietí. Práca sa venuje problematike súčasného stavu prepojenia štandardu IEEE 802.11 s novým trendom softvérovo riadených sietí. Pomocou ich vzájomného prepojenia skúma možnosti riešenia prechodu stanice medzi prístupovými bodmi siete a jeho dopadu na parametre pripojenia mobilnej stanice.
  Na základe uskutočneného výskumu je navrhnutá architektúra, ktorá využíva softvérovo riadené siete pre manažovanie používateľov v rámci štandardu IEEE 802.11. Prechod stanice medzi jej prístupovými bodmi je uskutočnený pomocou osobnej virtuálnej entity prístupového bodu, ktorý je riadený z centrálneho riadiaceho prvku. V rámci architektúry je využívaný iba jeden riadiaci kanál pre pevnú a bezdrôtovú časť siete. Funkcionalita šifrovania a dešifrovania je premiestnená z prístupového bodu na osobitný komponent. Celková funkcionalita architektúry je overená pomocou farebných Petriho sietí a pomocou experimentálneho overenia spoločného riadiaceho kanálu v reálnom prostredí.

15.00 hod.
Ing. Dušan Bernát:
Odhad počtu smerovačov v ad hoc sieťach

  Abstrakt:
  Táto práca sa zaoberá určením odhadu počtu smerovačov v ad hoc sieťach na základe ich grafového modelu. Využíva k tomu pojem dominujúcej množiny uzlov a to dvoma spôsobmi. V prvom rade sa zameriava na teoretické určenie dolného odhadu strednej hodnoty veľkosti minimálnej dominujúcej množiny (MDS) pre náhodné grafy, ktorých podkladový graf je karteziánsky súčin cyklov, ako napríklad dvojrozmerný torus. Vyhodnotenie presnosti odhadu a porovnanie s odhadom založeným na spočítavaní stupňov vrcholov s využitím simulácií ukázalo, že navrhovaný odhad je presnejší pre interval nižších hodnôt parametra pravdepodobnosti p.
  Druhým cieľom je praktická realizácia heuristického algoritmu pre hľadanie MDS. Zamerali sme sa na grafy ktoré majú distribúciu stupňov vrcholov v tvare mocninového zákona, ktoré dobre modelujú reálne siete. Navrhovaný algoritmus je založený na pridávaní vrcholov ktoré majú susedov s minimálnym stupňom. Na testovacích dátach sa prejavilo zväčšenie dominujúcej množiny oproti minimálnej v najhoršom prípade o 15.7 % a v prípade redukcie nadbytočných prvkov o necelých 5 %. Čas vykonávania bol však rádovo menší než pri greedy algoritme. To môže v prípade väčších grafov umožniť urobiť odhad MDS aj tam, kde by použitie iných metód nebolo únosné.