Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

POZVÁNKA

na seminár prezentácie dizertačnej práce
na Ústave počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky FIIT STU v Bratislave

23. apríla 2019 o 13.00 hod. (utorok)
zasadačka 5.08 na 5. NP
FIIT STU v Bratislave na Ilkovičovej 2 ( v Mlynskej doline)

Ing. Martin Nagy:
Softvérovo definované siete v bezdrôtových mobilných sieťach

    Abstrakt:
    Práca sa zaoberá novým trendom v oblasti počítačových a komunikačných sietí – softvérovo definovanými sieťami, konkrétne jeho aplikovaním v oblasti bezdrôtových mobilných sietí. V prvej časti práce sú analyzované rôzne existujúce prístupy k implementácii a návrhu softvérovo definovaných sietí, medzi inými OpenFlow, ForCES, I2RS, TeraStream a podobne. V nasledujúcej časti sú analyzované jednotlivé generácie mobilných dátových sietí s dôrazom na architektúru chrbticovej siete a zmeny v nej. Posledná analytická časť práce sa zaoberá existujúcimi komerčnými a experimentálnymi riešeniami, ktoré aplikujú softvérovo definované siete v kontexte bezdrôtových mobilných sietí.
    Na základe analýzy sú v práci vytýčené ciele dizertácie. Hlavnou tézou je návrh novej architektúry pre bezdrôtové mobilné dátové siete druhej generácie (GPRS) s ohľadom na využitie softvérovo definovaných sietí. V rámci naplnenia tejto tézy a na ňu nadväzujúcich téz sa práca sústreďuje na zjednodušenie architektúry, spätnú kompatibilitu a integráciu iných prístupových sietí.
    Návrhová časť práce opisuje novú architektúru mobilných sietí druhej generácie, ktorá obsahuje prvky softvérovo definovaných sietí. Sú tu detailne opísané nové elementy architektúry, zmeny oproti štandardnej sieti druhej generácie a zmeny v štandardných procedúrach. Na konci návrhovej časti sa práca zaoberá zovšeobecnením architektúry pre ďalšie prístupové technológie. Následne sa práca venuje teoretickej a praktickej evaluácii konceptu. Prácu uzatvára záver so zhodnotením prínosov práce, diskusiou ohľadom možností nasadenia riešenia vo virtuálnom prostredí a nastavením možných ďalších smerov rozvoja navrhnutého konceptu.