Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

POZVÁNKA

na seminár prezentácie dizertačných prác
na Ústave informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva FIIT STU v Bratislave

28. júna 2018 (štvrtok)
zasadačka 3.08 na 3. NP
FIIT STU v Bratislave na Ilkovičovej 2 ( v Mlynskej doline)

9.00 hod.
Ing. Roman Šelmeci:
Využitie návrhových vzorov v prostredí architektúry orientovanej na služby

    Abstrakt:
    Práca sa venuje problematike aplikovania návrhových vzorov z oblasti architektúry orientovanej na služby (angl. Service Oriented Architecture - SOA) v procese vývoja softvérových systémov. V súčasnosti sú vzory z tejto domény publikované zväčša v neformálnej textovej podobe, sú využívané najmä ľuďmi a existuje len malá podpora pre ich počítačové spracovanie. Práve táto skutočnosť je jednou z hlavných motivácií nášho výskumu. V práci navrhujeme novú metódu pre zefektívnenie aplikovania SOA návrhových vzorov. Metóda využíva techniky z teórie kategórií a grafov. Definuje proces transformácie neformálnej textovej reprezentácie SOA návrhových vzorov do nového štruktúrovaného profilu vzoru s využitím objektovo orientovanej analýzy. Tento nový profil vzoru je v metóde navrhnutý tak, aby zachytil slovník vzoru, štrukturálne časti vzoru, varianty vzoru pre opis problému a riešenia vzoru, spôsob aplikovania vzoru za účelom odstránenia problémových časti návrhu a dopady jednotlivých variantov vzoru na riešenie. Aplikovanie vzoru je v metóde definované pomocou grafových gramatík a produkčných pravidiel. Metóda definuje spôsob zapojenia vzorov do modelov systému pomocou techniky značkovania jednotlivých prvkov modelu s účastníkmi vzoru a vytvorenia vzorovo-označených modelov. Pre vzorovo-označené modely metóda definuje spôsob opisu variantov vzoru s využitím opisných ciest pre identifikáciu inštancie variantu vzoru v modeli. Metóda umožňuje pracovať s viacerými modelmi systému na rôznej úrovni abstrakcie, v ktorých by sa mohli nachádzať jednotlivé časti/účastníci vzoru a umožňuje ich synchronizáciu do spoločnej grafovej reprezentácie. Naša metóda je implementačne nezávislá a pomocou troj-grafov je možné vytvoriť jej mapovanie do ľubovoľnej cieľovej notácie

10.00 hod.
Ing. Miroslav Blšták:
Automatizované generovanie otázok analýzou štruktúry viet

    Abstrakt:
    Informačné technológie postupne menia spôsob vzdelávania. S rozvojom internetu sa zjednodušil prístup k vzdelávacím materiálom. S príchodom Webu 2.0 si našli v online svete priestor vzdelávacie encyklopédie založené na kolaborácii a neustálom rozširovaní obsahu. Vznikajúca oblasť elektronického vzdelávania sa rýchlo adaptovala a vznikali ďalšie systémy na tvorbu a správu učebného obsahu (LMS), vzdelávacie videá, či masívne otvorené online kurzy (MOOC). Vďaka nim už prestáva byť nevyhnutnou súčasťou vzdelávania učiteľ. Proces vzdelávania však vyžaduje aj overenie vedomostí, a tu vzniká priestor pre úlohu automatizovaného generovania otázok, ktorá si posledné roky pýta čoraz viac pozornosti.
    Po analýze súčasných prístupov v oblasti automatizovaného generovania otázok z textu sme identifikovali otvorený problém: súčasné systémy na generovanie otázok fungujú pomocou ručne vytvorenej množiny pravidiel bez možnosti jednoduchého rozširovania. Preto sme si dali za cieľ navrhnúť metódu kombinujúcu tradičné lingvistické prístupy spracovania textu s metódami strojového učenia, pomocou ktorej by bolo možné generovať otázky na základe vzorových príkladov bez potreby ľudského experta. Tým by sme ju vedeli použiť v rôznych doménach bez nutnosti jej úpravy a zároveň by ju bolo možné neustále vylepšovať.