Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií STU zastúpená dekankou, so sídlom Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov :

  • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre študijný odbor 9.2.1. Informatika na Ústave informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva FIIT STU,
  • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre študijný odbor 9.2.8. Umelá inteligencia na Ústave informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva FIIT STU.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v príslušnom alebo v príbuznom študijnom odbore,
  • výskumná činnosť v príslušnom odbore a zverejnenie jej výsledkov vo vedeckých časopisoch a na vedeckých konferenciách medzinárodného významu,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,

Predpokladaný termín nástupu: 1. 6. 2017, resp. podľa dohody.

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní, potvrdením o odbornej praxi, prehľadom vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti v odbore a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, doručte najneskôr do 17. mája 2017 na adresu: Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Oddelenie ľudských zdrojov, Ilkovičova č. 2, 842 16 Bratislava 4.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov. Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.