Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií STU zastúpená dekankou, so sídlom Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov :

  • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre študijný odbor 9.2.9.Aplikovaná informatika so zameraním na komunikačné služby a siete,
  • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre študijný odbor 9.2.9.Aplikovaná informatika so zameraním na kybernetickú bezpečnosť.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v príslušnom alebo v príbuznom študijnom odbore,
  • výskumná činnosť v príslušnom odbore a zverejnenie jej výsledkov vo vedeckých časopisoch a na vedeckých konferenciách medzinárodného významu,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť.

Informácie pre uchádzačov:

Základný mesačný plat podľa predpisu v závislosti od dĺžky praxe je od 853,00 – 1 179,50 €. V závislosti od rozsahu a kvality dosahovaných výsledkov, možno základný plat zvýšiť až na dvojnásobok. Na FIIT bol v roku 2017 priemerný mesačný predpisový plat vrátane odmien a grantov v tejto kategórii 1 552 €. Ďalšie zvýšenie príjmu sa dosahuje prácou na projektoch fakulty v spolupráci s priemyslom.

Predpokladaný termín nástupu: podľa dohody.

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní, potvrdením o odbornej praxi, prehľadom vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti v odbore a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti doručte najneskôr do 19. marca 2019 na adresu: Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Oddelenie ľudských zdrojov, Ilkovičova č. 2, 842 16 Bratislava 4.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov. Podmienky ochrany súkromia na STU sú uvedené na linke: https://www.stuba.sk/sk/pracoviska/centrum-vypoctovej-techniky/podmienky-ochrany-sukromia-na-stu.html?page_id=12121.