Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

 • 2 miest odborného asistenta sPhD. pre študijný odbor Informatika,
 • 2 miest odborného asistenta sPhD. pre študijný odbor Matematika.

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore,
 • výskumná činnosť v príslušnom odbore a zverejnenie jej výsledkov vo vedeckých časopisoch a na vedeckých konferenciách medzinárodného významu,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

 

Informácie pre uchádzačov

Predpokladaný termín nástupu: podľa dohody.

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní, potvrdením o odbornej praxi, prehľadom vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti v odbore, stručným zhodnotením vašich doterajších úspechov, v prípade, že ste zamestnancom fakulty zhodnoťte váš prínos pre fakultu, uveďte víziu ako vidíte vaše pôsobenie v nasledujúcich rokoch vo vzdelávaní a vo výskume. Zároveň doručte čestné vyhlásenie o svojej spôsobilosti na právne úkony, bezúhonnosti a vami podpísané vyhlásenie k spracúvaniu osobných údajov v nasledovnom znení:

  „V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), je poskytnutie osobných údajov účastníka výberového konania FIIT STU a následné spracovanie osobných údajov účastníka prevádzkovateľom FIIT STU na právnom základe čl. 6 ods. 1. písmeno b) GDPR.
  Potvrdzujem, že mi boli poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom v rozsahu stanovenom právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov na https://www.stuba.sk/12121 a že pri spracúvaní mojich osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu. Potvrdzujem, že v prípade uvedenia osobných údajov tretej osoby som zabezpečil tejto osobe poskytnutie informácií o podmienkach spracúvania osobných údajov na FIIT STU a že som bol oprávnený poskytnúť FIIT STU osobné údaje tejto osoby.
  Dátum ..., meno, priezvisko ..., podpis...“
doručte najneskôr do 19. júna 2021 na adresu: Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Oddelenie ľudských zdrojov, Ilkovičova č. 2, 842 16 Bratislava 4. Zároveň uvedené podklady do výberového konania doručte elektronicky na e-mailovú adresu: erika.niznanska[at]stuba.sk.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.