Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dekan FIIT STU v Bratislave v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

 • Riaditeľ/-ka Ústavu informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva,
 • Riaditeľ/-ka Ústavu počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky.

 

Informácie pre uchádzačov

Predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore informatika, informačné systémy, softvérové inžinierstvo alebo v príbuznom odbore,
 • skúsenosti s riadením: min. 3 roky vedenie tímu (výskumný tím: výskumné projekty, tím zabezpečujúci vzdelávacie aktivity: skupina predmetov, študijný program),
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • zodpovednosť, samostatnosť, precíznosť, flexibilita, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie uchádzača.

Podklady:

 • zoznam vedeckých a odborných prác v kategóriách A alebo B, z toho zvlášť za posledných päť rokov,
 • prehľad preukázateľnej úspešnosti pri získavaní medzinárodných alebo domácich vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov (vedúci riešiteľ alebo zástupca),
 • prehľad skúseností s riadením ľudí,
 • koncepcia rozvoja ústavu.

Termín nástupu: dohodou.

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom – Europass, overenou kópiou dokladov o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania, potvrdením o odbornej praxi, koncepciou rozvoja ústavu a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti a uchádzačom podpísané vyhlásenie k spracúvaniu osobných údajov v nasledovnom znení:

  „V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), je poskytnutie osobných údajov účastníka výberového konania FIIT STU a následné spracovanie osobných údajov účastníka prevádzkovateľom FIIT STU na právnom základe čl. 6 ods. 1. písmeno b) GDPR.
  Potvrdzujem, že mi boli poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom v rozsahu stanovenom právnymi predpismi, upravujúcimi ochranu osobných údajov na https://www.stuba.sk/12121 a že pri spracúvaní mojich osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu.
  Potvrdzujem, že v prípade uvedenia osobných údajov tretej osoby som zabezpečil tejto osobe poskytnutie informácií o podmienkach spracúvania osobných údajov na FIIT STU a že som bol oprávnený poskytnúť FIIT STU osobné údaje tejto osoby.
  Dátum ..., meno, priezvisko ..., podpis...“
doručte najneskôr do 1. decembra 2020 na adresu: Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Oddelenie ľudských zdrojov, Ilkovičova č. 2, 842 16 Bratislava 4. Zároveň uvedené podklady do výberového konania doručte elektronicky na e-mailovú adresu: erika.niznanska[at]stuba.sk.