Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcií:

 • vedúceho Centra ďalšieho vzdelávania,
 • vedúceho Centra priemyselného výskumu,
 • vedúceho Centra výpočtových a komunikačných služieb,
 • vedúceho Slovenskej informatickej knižnice.

 

Informácie pre uchádzačov

Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie 2. stupňa,
 • 5 rokov prax,
 • skúsenosti v riadení tímu,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Ďalšie požiadavky:

 • manažérske a riadiace schopnosti a skúsenosti,
 • písomne spracovaná koncepcia rozvoja centra v rozsahu 1-2 strán.

Termín nástupu: 1. 1. 2021.

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom, dokladmi o praxi a overenými dokladmi o vzdelaní, koncepciou rozvoja centra a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti a uchádzačom podpísané vyhlásenie k spracúvaniu osobných údajov v nasledovnom znení:

  „V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), je poskytnutie osobných údajov účastníka výberového konania FIIT STU a následné spracovanie osobných údajov účastníka prevádzkovateľom FIIT STU na právnom základe čl. 6 ods. 1. písmeno b) GDPR.
  Potvrdzujem, že mi boli poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom v rozsahu stanovenom právnymi predpismi, upravujúcimi ochranu osobných údajov na https://www.stuba.sk/12121 a že pri spracúvaní mojich osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu.
  Potvrdzujem, že v prípade uvedenia osobných údajov tretej osoby som zabezpečil tejto osobe poskytnutie informácií o podmienkach spracúvania osobných údajov na FIIT STU a že som bol oprávnený poskytnúť FIIT STU osobné údaje tejto osoby.
  Dátum ..., meno, priezvisko ..., podpis...“
doručte najneskôr do 1. decembra 2020 na adresu: Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Oddelenie ľudských zdrojov, Ilkovičova č. 2, 842 16 Bratislava 4. Zároveň uvedené podklady do výberového konania doručte elektronicky na e-mailovú adresu: erika.niznanska[at]stuba.sk.