Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií STU zastúpená dekankou, so sídlom Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa :

  • 1 miesto odborného asistenta so zameraním na Anglický jazyk v študijnom odbore 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov, 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry, 2.1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo a inom príbuznom študijnom odbore na FIIT STU.

Kvalifikačné predpoklady:

  • manažérske a riadiace schopnosti a skúsenosti,
  • ukončené vysokoškolské vzdelanie aspoň druhého stupňa v jednej z oblastí príslušného odboru,
  • preukázateľné vzdelávacie pôsobenie v jednej z oblastí príslušného odboru,
  • pedagogická prax v odbore,
  • občianska morálna bezúhonnosť.

Predpokladaný termín nástupu: 1. 9. 2017.

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom, dokladmi o praxi a overenými dokladmi o vzdelaní a získaní vedecko-pedagogického titulu, zoznamom citácií, publikačnej, výskumnej, grantovej a podnikateľskej činnosti, vyplnenou aktuálnou tabuľkou plnenia kritérií a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, doručte najneskôr do 9. júna 2017 na adresu: Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Oddelenie ľudských zdrojov, Ilkovičova č. 2, 842 16 Bratislava 4.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov. Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.